Manuál VAG-COM

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
Manuál VAG-COM
VAG-COM
Manuál VAG-COM
Manuál VAG-COM
Instructions.png
Návody VAG-COM
Article.png
Historie verzí
Media all.png
Ukázky VAG-COM
Download Document.png
Download VAG-COM
Link.png
Odkazy VAG-COM

Obsah

Úvod

Hlavní okno - Main Screen
Hlavní okno programu je nadřazeno všem ostatním.

[Vybrat jednotku] - Select
Přímý přístup k jednotlivým řídícím jednotkám a funkcím u vozů koncernu V.A.G. Nelze diagnostikovat vozy které nespadají pod koncern V.A.G. pro diagnostiku vozů mimo koncern je funkce OBDII

[Automatický test] - Auto-Scan
Automatický test otestujete veškeré řídící jednotky – paměti závad u vozidel koncernu V.A.G., včetně testu řídící jednotky Gateway. Z výsledného testu lze tisknout výsledný report pro zákazníka.

[Najít řídící jednotku] - Control Module Finder
Vyhledávání veškerých řídících jednotek  a jednotek vyhovujících standardu ISO9141. Přehledně lze vyhledávat pouze rozsahy adres řídících jednotek.

[OBD-II]
Diagnostika EOBD kompatibilních automobilů evropských a asijských značek. Diagnostika OBDII/EOBD se týká výhradně řídící jednotky motoru. Nelze diagnostikovat další řídící systémy jako např. ABS, Airbag apod.

[Aplikace] - Applications
Miniaplikace a zjednodušené procedury programu. Např. Čtení skutečné hodnoty ujetých Km apod. Je zde i speciální funkce aktivace transportního režimu atd.

[Nastavení] - Options
Zde provádíte hlavní test kabelu. Nastavení velikosti okna, WSC, čísla importéra, rychlosti komunikace atd.

[O programu] - About
Informace o stavu vaší licence, výrobci programu a autoru překladu české verze VCDS

[Konec] - Exit
Ukončí program VCDS

Vybrat jednotku

Vybrat jednotku-Select Control Module Screen
Hlavní okno obsahuje tlačítka s názvy řídících jednotek, která jsou seskupena do šesti hlavních kategorií :

Základní Common
Hnací ústrojí Drivetrain
Podvozek Chassis
Komfort Comfort/Connv.
Elektronika 1 Electronics 1
Elektronika 2 Electronics 2

VAG-COM vyber jednotky.jpg

Přímý vstupDirect Entry

pro navázání komunikace s libovolnou řídící jednotkou stačí do pole „přímý vstup“  ručně zadat příslušnou adresu jednotky a stisknout tlačítko [Start]. Vstupní pole se nachází v levém dolním rohu okna

Tip Každá řídící jednotka má pevnou adresu vyjádřenou kódem např.: 01 motor. Kódy adres odpovídají adresám, které můžete nalézt v dílenské příručce pro daný vůz, nebo manuálu pro práci s originální přístrojem VAG-1551 a novějším.

Navázání spojení s řídící jednotkou

Navázání spojení s řídící jednotkou – Open Controller Screen  

VAG-COM navazani spojeni.jpg

Po navázání komunikace můžeme v okně návázání spojení vidět 4 zvýrazněná pole s nadpisy:

Stav komunikace Comm Status
Identifikace řídící jednotky Controller Info
Základní funkce Basic Functions
Rozšířené funkce Advanced Functions

Stav komunikace

Stav komunikace - Comm Status
Hodnoty zde obsažené zobrazují průběh právě navazované komunikace s řídící jednotkou. Význam zkratek je následující:

  IC – Zobrazuje četnost inicializací. Jestliže je hodnota IC vyšší než 1, pak není navázané spojení s řídící jednotkou 100% spolehlivé.

TE - Jestliže je hodnota TE vyšší než 0, může signalizovat nespolehlivou komunikaci s řídící jednotkou.
RE - Jestliže je hodnota RE vyšší než 0, může signalizovat nespolehlivou komunikaci s řídící jednotkou.
Protokol – Signalizuje zda komunikace probíhá prostřednictví komunikačního protokolu KWP1281, KWP2000, CAN nebo UDS.
Rotační kursor – znázorňuje probíhající komunikaci

Identifikace řídící jednotky

Identifikace řídící jednotky - Controller Info
Po navázání komunikace s řídící jednotkou se zobrazí následující typy identifikačních dat: Objednací čísloVAG Number - Objednací číslo VW/Audi daného dílu / řídící jednotky. 
SystémComponent - Obsahuje konkrétnější informace o řídící jednotce seřazené za sebou dle typu řídící jednotky.
výpis R4 2,0L EDC 0000SG 5735
R4 – typ motoru, řadový 4-válec
2,0L – objem motoru
EDC – systém vstřikování - (Electronic Diesel Control)
0000 – verze software řídící jednotky nebo charakteristické pole řídící jednotky
SG – mechanická převodovka
KódováníSoft. Coding – Varianta softwarového kódování (určuje různé volby řídící jednotky)
DílnaShop# -  číslo dílny WSC work shop code, které bylo uloženo do řídící jednotky při posledním kódovaní, továrním přístrojem VAG nebo VAS. U starších modelů řídících jednotek může být vypsáno Bosch číslo dílu – Bosch part number.  Tovární diagnostiký přístroj v autorizovaném servisu má číslo WSC pevně přidělené, stejně jako např. číslo importéra. Program VCDS může tyto parametry měnit. Více v sekci nastavení.  
Extra – V polých Extra mohou být obsažena čísla dílů podřízených řídících jednotek, VIN, informace imobilizéru

Základní funkce

Základní funkce - Basic Functions

Základní funkce jsou označeny jako bezpečné. Umožňují číst nejrůznější data z řídící jednotky. Není-li možné pokračovat ve volbě některých podřízených funkcí, nejsou jednotkou podporovány.

02 Paměť závad - Fault Code Screen 
08 Měřené hodnoty -  Measuring Blocks
09 Jednotlivá hodnota - Single Reading
15 Readiness - Readiness Screen
1A Rozšířená ID – Advanced ID Screen
Rozšířené měřené hodnoty – Advanced Measuring blocks

VAG-COM rozsirene merene hodnoty.jpg

Paměť závad

[Paměť závad – 02] – Fault Codes
Po přečtení paměti závad se v okně chybové kódy zobrazí dvě zvýrazněná pole: Informace o jednotce a chybové kódy. Informace o jednotce - jsou identické jako při navázání spojení s řídící jednotkou.

VAG-COM pamet zavad.jpg 

Chybové kódy – Fault codes

zde VCDS vypisuje veškeré chybové kódy (DTC), které řídící jednotka nahlásí. Standardně se zobrazují 5 nebo 7-mi místná čísla, která jsou standardizovanými chybovými kódy VAG. Hodnota zobrazená v závorce slouží jako identifikátor komponentu. Chybové kódy vč. popisu jsou v českém jazyce. Jedná li se o sporadickou závadu, bude výpis rozšířen o hlášku: sporadická. Při diagnostice motoru se zobrazí i ekvivalent EOBD kódu, je li vůz EOBD kompatibilní. Také informace o freeze frame. V případě že výpis paměti závad je prázdný a přes to se projevuje závada je to způsobeno neschopností řídící jednotky danou závadu odhalit. V tomto případě doporučujeme přejít k funkci [Akční členy] (test akčních členů), nebo [měřené hodnoty] a v neposlední řadě závadu dohledat pomocí osciloskopu a voltmetru. V dolní části obrazovky se setkáme se čtyřmi tlačítky: 

[Vytisknout kódy] – Print Codes
Vytiskne report paměti závad, který můžete předložit jako protokol o diagnostice vašemu zákazníkovi. Jestliže k vašemu PC není připojena tiskárna, tato volba zůstává deaktivována.

[Kopírovat kódy] - Copy Codes
Zkopíruje obsah výpisu paměti závad do schránky Windows, který můžete pohodlně vložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+V, do jakéhokoli textového editoru např. MS Word či poznámkového bloku ve Windows. Pro vložení můžete použít i pravého tlačítka myši kliknutím do bílého místa stránky v textovém editoru s výběrem volby “Vložit“.

[Vymazat paměť závad - 05] – Clear Codes
Tato funkce vymaže paměť závad řídící jednotky a znovu jí načte. Nedojde li k vymazání určitého DTC, jedná se o závadu statickou, která musí být nejprve odstraněna. Vhodné je mazat paměť v momentě, kdy jsme si jisti, že byla závada odstraněna. Jednotlivé DTC kódy mazat nelze, vždy musíte vymazat kompletně celou paměť závad. Nejedná se o (ne)schopnost systému VCDS, ale o princip jak pracují protokoly VAG. Mazat paměť závad můžete i kompletně v sekci Automatický test.

[Zpět] Done, Go back - vrátí vás do předchozí nabídky)

Tip
Pokud se u řídící jednotky airbagů vyskytne závada: 00654 – Crash data zapsána, je nutné řídící jednotku airbagů vyměnit za novou nebo vymazat crash data.

Upozornění !
Uvědomte si, že vymazání crash dat z řídící jednotky airbagů může způsobit, v případě další dopravní nehody, selhání této jednotky, což může mít za následek vážná zranění až smrt posádky vozidla.

Z tohoto důvodu tento zásah do řídící jednotky airbagů nedoporučujeme. Veškeré další sankce či trestní stíhání, které mohou vyplynout z této úpravy nese osoba, která tuto úpravu provedla. Nikoliv výrobce vozu/komponentu!

Freeze frame data

Řídící jednotky komunikující na protokolu KWP2000 mohou nést spolu s výpisem chybového kódu doplňující informace tzv freeze frame data. Freeze frame data zpravidla informují jednak o doporučení vyjádřené hodotou viz tabulka 1.1 ale také jsou nositeli doplňujících informací DTC kódu, které vizuálně popisují stav jednotlivých agregátů v momentě kdy došlo k uložení DTC do paměti závad. Ne všechna vozidla podporují Freeze frame. Pakliže vozidlo není s funkcí kompatibilní zobrazované hodnoty nebudou zobrazeny.

Hodnoty komponent freeze frame dat seřazené podle priority:

Číslo  
Význam
1
Chyba má silný vliv na jízdní vlastnosti, okamžité zastavení provozu je nutné
2
Chyba vyžaduje okamžitý servisní zásah
3
Chyba nevyžaduje okamžitý servisní zásah, ale měla by být opravena při následující servisní prohlídce
4
Je doporučeno aby chyba byla odstraněna, jinak by mohla mít vliv na jízdní vlastnosti.
5
Chyba nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti.
6
Chyba se projeví na jízdních vlastnostech po delším časovém úseku.
7
Chyba má vliv na komfortní funkce, ale neovlivňuje přímo jízdní vlastnosti
8
Obecné (všeobecné) poznámky

Měřené hodnoty

[Měřené hodnoty – 08] – Measuring Blocks
Funkce měřené hodnoty dovoluje číst/sledovat všechny dostupné hodnoty měřené danou řídící jednotkou ze snímačů v reálném čase. Pro přehlednější práci jsou zde dostupné tři skupiny obsahující čtyři pole. Pod každým polem se nachází stručný popis, nebo konkrétní název. Po najetí kurzoru myši i bublina s požadovanou/doporučenou hodnotou. Skupiny je možné procházet tlačítky [+] a [-] v rozsahu 000 – 255, či ručně zadat přímo do vstupního pole. Nastane li situace kdy se pod určitým číslem skupiny  zobrazí “chyba“, či “xxx“ nebo bude pole prázdné není skupina dostupná. Většina řídících jednotek od roku 1996 a novějších má rozsah skupin přesahující 200. V tomto rozsahu se mohou vyskytovat mezery v měřených hodnotách.

VCDS se vždy pokusí změřit příchozí data z řídící jednotky a vyhodnocovat je jako skutečné měřené hodnoty například ve  C°, Km/h, apod.. Při tomto proceduře se program snaží příchozí data z řídící jednotky co možná nejvěrněji zpracovávat, nicméně nejsou vždy přesná. Např. v některém poli zobrazujícím teplotu program VCDS nemůže spolehlivě veličinu změřit, protože data z řídící jednotky nenesou přesnou informaci o tom, zda li se jedná o teplotu chladící kapaliny - Coolant Temperature nebo teplotu nasávaného vzduchu - Intake Air Temperature

Data zobrazována ve skupinách se mění od řídící jednotky k řídící jednotce, podle modelu a roku výroby. Skupiny jsou zdokumentovány v dílenských příručkách.. Bez obav můžete prozkoumat řídící jednotku napříč všemi skupinami, nemůžete tím způsobit žádnou škodu.

Skupina 000

Skupina 000 a jiné skupiny obsahující 10 polí namísto 4 jsou výjimkou. nepřítomnost naměřených hodnot je pravděpodobná, protože řídící jednotka neposkytne systému VCDS potřebný typ dat pro měření.

Z důvodu redukce chyb a nepřesných informací při měření program VCDS obsahuje tzv. label soubory. Odkaz na label soubor naleznete v levé horní části obrazovky pod označením “Popisky“ - Label file. Po kliknutí se soubor *.LBL otevře v poznámkovém bloku. Label soubory obsahují podrobnější informace o datech v polích skupin měřených hodnot. Tyto informace mohou být užitečné mimo jiné pro funkce kódování a přizpůsobení kanálů. VCDS automaticky hledá ve svém adresáři existující label soubor, který odpovídá konkrétní řídící jednotce. Rozsah label souborů je omezený. Více informací o umístění a tvorbě label souborů naleznete v příloze labely.

Skupina 000 obsahuje speciální Label soubory, které se zobrazí po najetí kurzoru myši nad příslušné okénko v podobě bublinové nápovědy.

TIP
Originální diagnostické přístroje VAG1551/1552 neposkytují žádné podrobné zpracování dat z měřených hodnot. Pouze vypisují jednotlivé hodnoty obsažené v polích.

Rychlost vzorkování – Sample Rate

V levém horním rohu je zobrazen vzorkový poměr (Sample Rate) pod názvem rychlost. Číslo zobrazuje vzorkový poměr signálu měřených hodnot za sekundu, které řídící jednotka  systému VAG-COM posílá v reálném čase. Čím je vzorkový poměr nišší, tím vyšší je rychlost spojení.

Možné příčiny ovlivňující rychlost vzorkového poměru

Né všechny řídící jednotky komunikují stejnou rychlostí. Starší ECU komunikují 9600 novější 10400 baudů. Dá se říci, že některé řídící jednotky jsou rychlejší a některé pomalejší.

Pomalejší vzorkování
Výběr většího množství skupin (2 a více)
Méně výkonný počítač
Rychlejší vzorkování:
Výběr jedné skupiny
V nastavení programu, sekci nastavení portu a protokolu, můžete nastavovat rychlejší protokolovaní
Některé starší jednotky (např. ECU Digifant-III a AG4 převodovky) užívají „hybridní “ data, která si při změně zobrazované skupiny od ECU vyžádají přečtení dlouhého záhlaví. Sledováním více skupin současně s těmito typy dat se vzorkový poměr extrémně zpomalí.

Tip
jak dosáhnout nejvyšší vzorkové rychlosti:
1.   V hlavním okně zvolte tlačítko [Nastavení] - Options
2.   V nastavení komunikace – Protocol options nastavte:Blk Int na – 25 (původní hodnota 55)Char Int na- 0  (původní hodnota 1)
3.   Komunikuje li řídící jednotka na protokolu KWP2000 můžete přenastavovat v nastavení komunikace i KP2 Time – až na hodnotu 0
4.   Úpravou těchto voleb může docházet k nespolehlivé komunikaci, proto je vhodné po ukončení měření vrátit časování protokolu do původního nastavení tlačítkem [Obnovit původní nastavení] - Restore Defaults

Při spojení s řídící jednotkou komunikující protokolem KWP2000 a CAN se v měřených hodnotách – measuring blocks zobrazí knoflík [Turbo]. Po jeho stlačení se může výrazně zrychlit frekvence vzorků za sekundu, např. až na 30/s. Po stisknutí tlačítak turbo zůstáváte ve vysokorychlostním módu až do té doby než opustíte obrazovku měřených hodnot.

V dolní části obrazovky se nacházejí tlačítka: [Zpět] –  vrátí vás do předchozího okna výběr funkcí

[VAG-Scope] – je zásuvný programový modul,  který je další funkcí měřených hodnot. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře program VAG-Scope, který bude zobrazovat průběhy signálů v podobě křivek tak jak jsou otevřeny jednotlové skupiny.

[Uložit] - Funkce jako Měřené hodnoty, Základní nastavení, Přizpůsobení a OBD nyní obsahují možnost uložit hodnoty dané funkce do souboru. Vše se ukládá do souboru Log-Log.txt v adresáři Logs. Ve vzniklém souboru je pak daná funkce uložena pod nadpisem s datem, časem a názvem řídící jednotky.

[Logování]- Log – Funkce která při testovací jízdě periodicky ukládá měřené hodnoty do externího *.CSV soubru.

Přepnout na základní nastavení

[Přepnout na základní nastavení]Switch To Basic Settings - Stisknutím tohoto tlačítka se přepnete do funkce [Základní nastavení – 04] pro skupinu která je aktuálně zobrazená. Tuto proceduru doporučejeme provádět za použití dílenské příručky nebo elektronické příručky VIS.

Typ
Při přepnutí z aktuálně zobrazené skupiny ve funkci [Měřené hodnoty] do funkce  [Základní nastavení] je systémem VAG-COM znemožněno sledování ostatních skupin. Všiměte si, že tlačítko je po aktivaci vice skupin (druhé a třetí) zašedlé.
Pro deaktivaci zvolené skupiny klikněte tlačítkem myši na okénko které zobrazuje číslo skupiny.
Tlačítko [Přepnout na základní nastavení] – Switch to basic settings  zůstává take zašedlé jestliže připojená řídící jednotka komunikuje na protokolu KWP2000. V takovém případě se musíte vrátit do předchozího okna Výběr funkcí a vstoupit přímo do funkce [Základní nastavení – 04] – Basic settings
V rámci měření fyzikálních veličin můžete používat I funkci [Rozšířené měřené hodnoty] Advanced Measuring Blocks

Upozornění !Z důvodu bezpečnosti silničního provozu, práce a Vašeho zdraví nechte při testovací jízdě provézt měření spolujezdcem a ujistěte se, že není na místě pro spolujezdce aktivovaný airbag.

Logování DataLogging

Data z měřených hodnot můžete při zkušební jízdě uložit a posléze zobrazit v  CSV souboru. Tento soubor je možné otevřít a editovat např. v MS Excel, či obdobném tabulkovém procesoru. Při logování se měřené hodnoty periodicky ukládají v intervalu po 0,3 s, tak jak byly otevřeny v jednotlivých skupinách. Zaznamenané logové soubory lze přehrát pomocí programu VAG-Scope. Máte li otevřenou nabídku [Logování] můžete budoucí logový soubor pojmenovat dle potřeby, např. číslo SPZ apod. Při použití již existujícího jména souboru se nová data do logového souboru připojují, tzn. soubor se nepřepisuje ale rozšiřuje o nová data.

V dolní části obrazovky se nacházejí tlačítka: [Procházet] - Browse
tato volba Vám dovolí specifikovat umístění na disku, kam se logový soubor uloží. Standardně se log soubor ukládá do podadresáře ve kterém mate nainstalovaný system VAG-COM.

[Start]
po stisknutí tlačítka start začne periodické ukládání do logového souboru v periodách po 0.3 s.

[Značení] - Marker
v průběhu testovací jízdy je možné označovat jednotlivé úseky zkušební jízdy, např. při projevech závady. Funkce umístí do souboru pořadové číslo podle kliknutí myší.

[Stop]
přeruší či pozastaví průběh logování a uloží do log souboru *.CSV.

Tip
Chcete li zaznamenat pouze otáčky motoru z prvního pole a nezaznamenávat pole jiná, zaškrtněte “pouze otáčky“ (Export RPM only)a klikněte na tlačítko [start] pro ukončení či pozastavení měření [stop]. Výsledek můžete prohlédnout v daném .csv souboru který naleznete v podadresáři ”Logs\” kde máte nainstalovaný VAG-COM. 

Rozšířené měření

[Rozšířené měření] Advanced Measuring Blocks
Jak už napovídá sám název „Rozšířené měřené hodnoty“ rozšiřují funkci [Měřené hodnoty – 08]. Po spuštění se otevřou dvě okna, hlavní okno rozšířeného měření a okno se seznamem, ze kterého můžete vybrat až dvanáct různých hodnot, které se po zaškrtnutí seřadí v hlavním okně. Funkce je dostupná pouze existují li pro konkrétní řídící jednotky konkrétního vozu label soubory. Po výběru jsou hodnoty tříděny do čtyřech sloupců -info1, info2, hodnota “skutečná” - Actual a ”požadovaná” - Specified.

V dialogovém okně je možné seznam vybraných hodnot uložit do souboru a znovu je načíst později. Pro uložení vybraných hodnot je nutné kliknout myší na ikonku loga VCDS, v levé horní části okna. Po kliknutí se Vám otevře nabídka. Poslední dvě položky nabídky jsou “Uložení výběru do souboru” – Save selection to file a “Načtení výběru ze souboru”  - Load selection from file.

VAG-COM rozsirena mereni.jpg

Tip
Uložení seznamu měřených hodnot může být užitečné při častém měření stejných hodnot, např.: otáček motoru – engine speed, hmotnost nasávaného vzduchu apod. Ostatní parametry jako např. rychlost vzorkování a další použití, mají stejný charakter jako u funkce [Měřené hodnoty - 08]

V dolní části obrazovky se nacházejí 4 tlačítka:

[Graf]
Po kliknutí na toto tlačítko se otevře program VAG-Scope, který bude zobrazovat průběhy signálů v podobě křivek tak jak jsou otevřeny jednotlové skupiny. Více o programu VAG-scope naleznete v příloze 2 (VAG-Scope) na sraně xx [Logování]
Funkce která při testovací jízdě periodicky ukládá měřené hodnoty do externího *.CSV soubru, [Zpět]
vrátí vás do předchozího okna výběr funkcí

Upozornění !Z důvodu bezpečnosti silničního provozu, práce a Vašeho zdraví nechte při testovací jízdě provézt měření spolujezdcem a ujistěte se, že není na místě pro spolujezdce aktivovaný airbag.


Měření akcelerace

[Měření akcelerace] Acceleration Measurement
Pakliže máte v dialogovém okně funkce [měřené hodnoty] a [rozšířené měřené hodnoty] vybranou alespoń jednu skupinu s hodnotou Rychlost (Km/h), zobrazí se v pravé horní části okna tlačítko [Měření akcelerace] - Acceleration Measurement,  po kliknutí se otevře okno měření akcelelrace viz obrázek 14

V okně můžete změřit zrychlení vozu z 0km/h na 100km/h či z hodnot které do okének zadáte, např.: z 80km/h na 130km/h. Nastavit můte také měření na určitou vzdálenost v metrech např.: na 600m.

Měření započnete stiknutím tlačítka [Start]. Po dokončení stiskněte tlačítko [Uložit]. Výsledek se uloží do podadresáře \Logs kde máte program VCDS nainstalovaný

Měřítko Sample rate
Výběr většího množství skupin má za následek pomalejší vzorkování.

Tip
Funkce [Měření akcelerace] je přístupná i v normě OBDII/EOBD a zrychlení tak můžete měřit na všech značkách které podporují normu OBDII/EOBD

Tip
Funkci [Měření akcelerace] můžte také aktivovat ve funkci [Měřené hodnoty - 08]. Otevřením některé ze skupin zobrazujících rychlost např.: skupina 06 v řídící jednotce motoru nebo 01 v řídící jednotce ABS

Upozornění !Z důvodu bezpečnosti silničního provozu, práce a Vašeho zdraví nechte při testovací jízdě provézt měření spolujezdcem a ujistěte se, že není na místě pro spolujezdce aktivovaný airbag.

Tlačítkem [Zpět]Done, Go Back  se vrátíte do předchozího okna výběr funkcí


Readiness

 [Readiness - 15] View Readiness Screen
Readiness kód  (pohotovostní kód) je proměnné číslo označující stavy jednotlivých komponent, které se při poruše podílejí na zvýšení emisních hodnot při spalování. Funkce readiness je funkční je li diagnostikovaný vůz EOBD kompatibilní. Jinými slovy se jedná o osmi místný kód, ze kterého je na první pohled zřetelné, jestli jsou všechny sledované komponenty v pořádku (0 -OK) nebo některý hlásí chybu (1). 8mi (bitový) místný kód se zobrauje v okénku “stav readiness“ – Readiness Status. Pořadí hodnot v osmimístném kódu je předdefinované a neměnitelné a čte se zleva do prava. Význam hodnot naleznete v následující tabulce.

Pořadí hodnot v osmimístném binárním kódu
(z  leva do prava)
Pořadí Název testovaného komponentu dle normy OBD2
1
Zpětné vedení výfukových plynů – Exhaust Gas Recirculation
2
Vyhřívání lambda-sondy – Oxygen Sensor heating
3
Lambda-sonda – Oxygen Sensor(s)
4
Klimatizace – Air Conditioning
5
Systém sekundárního přívodu vzduchu – Secondary Air injection
6
Odvětrávání palivové nádrže – Evaporative Emissions
7
Vyhřívání katalyzátoru – Catalyst Heating
8
Katalyzátor – Catalytic Converter (s)

Význam hodnot v Readiness kódu
Hodnota 0 - monitorovaný komponent, nehlásí poruchu a měl by být v pořádku. Hodnota 1 - monitorovaný komponent hlásí závadu.
Příklad:Readiness 00000010 tedy znamená závada ve vyhřívání katalyzátoru…

Pod “stavem readiness“ se nachází osm informačních okének, které odpovídají pořadí v osmimístném kódu. Zobrazí li se v tom kterém poli “passed“ – daný komponent prošel palubní diagnostikou - EOBD

Pokaždé když vymžete pamět´ závad nebo odpojíte baterii od řídící jednotky se všechny readiness hodnoty (bity) nastaví na hodnoty “1 – selhání“. Většina automobilů, však nemá implementováno všech 8 sledovaných systémů a proto hodnoty v readiness kódu, které nejsou sledovatelné hlásí znovu hodnoty “0 – OK“ V praxi je nutné učinit min. testovací jízdu, nejlépe však vůz alespoň 2-3 dny provozovat, aby se dali Readiness bity znovu řádně otestovat

Tip
Existuje li pro danou ECU (motor)  label soubor můžete využít funkce nastavení readiness – Set Readiness - GuidedReadiness Scripts

Poznámka
VAG-COM od verze 409 dekóduje readiness kódy, také na TDI motorech. Tuto funkci nepodporuje ani VAS 5051/5052 Tato funkce je dostupná pouze na motorech které jsou kompatibilní s normou OBDII a EOBD Ne všechny TDI motory které jsou v normě OBDII/EOBD budou tuto funkci podporovat Motory 12V 2.8L V6 mohou mít readiness kódy uložené v měřených hodnotách 029

Jednotlivá hodnota

[Jednotlivá hodnota – 09] Single Reading
Tato funkce umožňuje číst data posílaná podporovanou řídící jednotkou v reálném čase. Nicméně není možné z datového toku stanovit záchytný bod, podle kterého bychom mohli usoudit o které hodnoty se jedná. Způsob jak zjistit co které hodnoty znamenají, je najít odkaz na tuto funkci v dílenské příručce pro daný vůz. Pokud se zobrazí N/A – Not available, funkce není podporována řídící jednotkou. Tato funkce dovoluje číst jednotlivé data ze dvou kanálů současně.

V dnešní diagnostice je funkce čtení jednotlivých hodnot vzácná a zastaralá. Užívá se např. s některými vozy OBD I kompatibilními, konkrétně s motory 2.8L 12v V6. Při úspěšném spojení můžete číst ze dvou kanálů jednotlivé hodnoty současně.


Podporované kódy

[Podporované kódy] - Supported Codes
Nejmodernější řídící jednotky mají funkci dovolující diagnostickým systémům vypsat veškeré chybové kódy (DTC), které je daná řídící jenotka schopna detekovat, včetně aktuálního stavu. Podporované kódy - Supported Codes fiction

VAG-COM podporovane kody.jpg 

Program VCDS provede test řídící jednotky a vypíše veškeré podporované chybové kódy. Všechny vypsané kódy jsou označeny jako aktivní aktive yes či neaktivní aktive no. Tlačítka Defaultní Default, číslo kódu Code number, Uložený Stored , Aktivní Active, po pravé straně umožňují jejich třídění. VCDS je zatím jedinný diagnostický program, který tuto funkci podporuje (funkci nepodporuje ani tovární VAS).

Rozšířená ID

[Rozšířená ID – 1A] Advanced ID Screen
Rozšířená ID je funkce, která je podporována pouze řídícími jednotkami, které komunikují na protokolech KWP2000 a CAN.

Data která se zobrazují na obrazovce rozšířená ID se mění podle komunikačního protokolu řídící jednotky a typu. Červeně zvýrazněné hlášky “N/A“ znamenají, že data nejsou v řídící jednotce dostupná. Některá označená pole např. číslo podvozku Chassis Number, mohou být prázdná, jestli že daná funkce v řídící jednotce nebyla nikdy nainstalována.

V parvé části obrazovky v bloku pod názvem “Misc“ můžete malými tlačítky [<] a [>] zjistit informace o verzi firmware pro různé části řídící jednotky.

Tlačítkem [Zpět]Done, Go Back  se vrátíte do předchozího okna výběr funkcí

Rozšířené funkce - Advanced Functions

Rozšířené funkce umožňují provádět pokročilejší nastavení a programové změny v řídící jednotce. Před použitím rozšířených funkcí doporučujeme postupovat dle dílenských příruček od výrobce vozu, či elektronické příručky VIS. Při neodborném zásahu může dojít k poškození řídící jednotky.

 • 11 Login – Login
 • Použít 7-místný PIN/SKC-7-digit PIN/SKC Entr
 • 04 Základní nastavení – Basic Settings Screen
 • 03 Akční členy – Output Tests Screen
 • 07 Kódování – Coding
 • 10 Přizpůsobení – Adaptation
 • 16 Bezpečný vstup – Security Access

Login - 11 Login Screen

Funkce Login musí být použita na některých (ne všech) řídících jednotkách před použitím funkcí [Přizpůsobení] nebo [Kódování]. V těchto případech funkce Login aktivuje určité funkce, které jsou potřebné k úspěšnému dokončení daného postupu, např.při:

 • aktivaci a deaktivaci tempomatů,
 • přizpůsobení klíčů a imobilizérů
 • přizpůsobení dálkových ovladačů,
 • nastavení startovací dávky apod..

Funkce Login tak umožňuje přihlášení do běžně nepřístupných oblastí řídící jednotky. Nejčastěji se tato funkce používá při kódování klíčů a přizpůsobení imobilizérů.

Vkládají se kódy:

 • 3 místný login/přihlašovací kód
 • 5 místný login/přihlašovací kód
 • 7 místný login/přihlašovací kód (nové vozy, převážně sběrnice CAN)

VAG-COM login 1.jpg

Platné Login/přihlašovací kódy naleznete v příslušné dílenské příručce nebo návodu na opravy (např. VIS) daného vozu. Pakliže pro danou jednotku existuje Label soubor, zobrazí se po najetí kurzoru myši bublinová nápověda s typy pro kódování.

Důležité Většina řídících jednotek umožňuje pouze jeden pokus o login. Předpokladem pro uspěšné nalogování je čistá pamět´ závad a zapnuté zapalování. Je li Login kód platný bude aktivní po dobu cca 10min v případě nečinnosti. Po vypnutí zapalování je login ztracen. V případě vložení nesprávného login kódu, musíte vypnout zapalování na dobu 2 až 60min+ (v závislosti na řídící jednotce a dané činnosti)  a proces znovu opakovat.

VAG-COM login 2.jpg

Na obr.ázku e zachyceno nesprávné vložení login kódu. Rozsah hodnoty Login kódu je 0 – 65535.

VAG-COM login 3.jpg

Tlačítkem  [Start] uložíte Login a vrátíte do předchozí obrazovky výběr funkcí Tlačítkem [Zpět]Done, Go Back  se vrátíte do předchozího okna výběr funkcí

Použít 7-místný PIN/SKC - 7-digit PIN/SKC Entry

Zvolením této funkce vstoupíte do okna přizpůsobení klíčů a přizpůsobení imobilizéru. (SKC - Secret Key Code - tajný kód klíče)

Tip V běžné praxi se pro přizpůsobení imobilizéru, klíčů či dálkových ovladačů více využívá vkládání již zjištěného 5ti místného pin

VAG-COM login 4.jpg

Pro přizpůsobení musíte znát a zapsat následující informace:

 • 7mi místný PIN kód (SKC - Secret Key Code / tajný kód klíče )
 • Den, měsíc a rok ve kterém bylo číslo PIN/SKC vytvořeno VAG smluvním importérem
 • Číslo dílny (WSC - Workshop Code ) VAG smluvního importéra který PIN/SKC vygeneroval
 • Číslo importéra který PIN/SKC vygeneroval

Tlačítko  [ OK ] stiskněte pokud jste vyplnili všechny vstupní okénka a chcete Tlačítkem [zpět] se vrátíte do předchozí obrazovky funkce Login bez uložení V případě nesprávného zadání se zobrazí hláška viz obr:

Soubor:VAG-COM pin.jpg

Po vložení správného PIN se vrátíte zpět do okna login, nebo do okna adaptační hodnoty

Poznámka Na rozdíl od tovární diagnostiky VAS, dokáže diagnostický program VCDS použít zjištěný PIN na témže voze opakovaně. Podmínkou je opakované zadání totožných informací, jako při prvním přizpůsobení

Jak zjistit VIN a ID imobilizéru

Tato čísla si vyžádá autorizovaný servis, naopak Vám musí sdělit WSC, číslo importéra a datum

 • Imobilizér II. Generace - 14-ti místné ID imobilizéru je v identifikaci řídící jedntky [25] v okénku Systém Component nebo v [17] v okénku Extra
 • Imobilizér II. Generace - 14-ti místné ID imobilizéru je v identifikaci řídící jedntky [25] v okénku Systém Component
 • Imobilizér III. Generace - v identifikaci řídící jedntky [17] v okénku extra – první je 17-ti místné VIN a druhé 14-ti místné ID imobilizéru nebo v řídící jedntce [25] v okénku extra ve stejném pořadí
 • Imobilizér IV. Generace - v identifikaci řídící jedntky [25] okénku extra – první je 17-ti místné VIN a druhé 14-ti místné ID imobilizéru

Použítí imobilizérů

Imobilizér I. generace Použitý transponder: T5 Podporované vozy: VW: Caddy(-1998), Golf 3, Passat 3, Polo 3(-1998), Sharan(-1998),Transporter(-1998), Vento Seat: Arosa(-1998), Alhambra(-1998), Cordoba(-1998), biza(-1998), Inca(-1998), Toledo, Skoda: Felicia, Pick-up, Ford: Galaxy

Imobilizér II. generace Použitý transponder: PCF7935 nebo Silca T15 - JMA TP14 transponder. Podporované vozy: VW: Caddy(1998-2000), Golf cabrio, Lupo(-2000). Polo (1998-2000),Sharan(1998-2000), Transporter(1998-2000) Seat: Arosa(-2000), Cordoba Vario(-2000), Ibiza(1998-2000), Inca(1998-2000) Ford: Galaxy

Imobilizér III. generace Použitý transponder: PCF7935 nebo Silca T15 - JMA TP14 transponder. Podporované vozy: VW: Lupo(2000-2002), Polo(2000-2002), Transporter(2000-2002) Seat: Arosa(2000-2002), Alhambra(2000-2002), Inca(2000-2002) Ford: Galaxy(2000-2002)

Základní nastavení – 04 - Basic Settings Screen

Né náhodou je obrazovka základníhího nastavení velmi podobná měřeným hodnotám. Na rozdíl od měřených hodnot funkce [základní nastavení – 04] dovoluje kalibrovat jednotky do základního nastavení načtením hodnot z daných akčních členů. Funkce se využívá např. po odpojení akumulátoru, výměně škrtící klapky apod.

Varování Při práci s funkcí základní nastavení dbejte na varování, že neodborný zásah může spůsobit poškození vozidla. Využijte servisní dokumentaci či elektronickou příručku VIS.

Varování Obdobně jako ve funkci [Měřené hodnoty - 08] program nabízí možnost procházet jednotlivé skupiny tlačítky [-]a [+]. Listování ve skupinách není dobrý nápad. Touto procedurou můžete uvést do základního nastavení zcela jinou skupinu hodnot, než kterou jste původně zamýšleli.

Popisky a hodnoty jsou stejné jako v měřených hodnotách. Správné skupiny nejlépe dohledáte v okně měřených hodnot. Do vybrané skupiny lze vstoupit přímo vepsáním jejího čísla do okénka a stisknutím tlačítka [Jdi] Go! V dolní části obrazovky se nacházejí 5 tlačítek:

[Uložit ] - Save je dobrým pomocníkem v případě uložení aktuálně zobrazovaných dat ve skupinách. Soubor se ukládá do akresáře VCDS jako measuring-blocks-save-8035.txt

[Přepnout na naměřené hodnoty]Switch to Meas. Blocks – přepne zpět do “bezpečného módu” měřené hodnoty na řídící jednotkách na KW-1281. Komunikuje li řídící jednotka protokolem KWP-2000 zobrazí se tlačítko [Vyp/Zap] ON/OFF/Next  

[VAG-Scope] – je zásuvný programový modul,  který je další funkcí měřených hodnot. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře program VAG-Scope, který bude zobrazovat průběhy signálů v podobě křivek tak jak jsou otevřeny jednotlové skupiny.

[Zpět] – vrátí vás do předchozího okna výběr funkcí

[Logování]Log -  v okně základního nastavení je možné zapnout a vypnout logování.

Poznámka Data z přetažená z měřených hodnot se řídí všemi již uvedenými pravidly vč. label souborů, které jsou uvedeny v příloze labely V okně základního nastavení nelze zobrazit více skupin současně, viz obr

Akční členy 03- Output Tests Screen

Funkce test akčních členů se používá pro kontrolu elektrických a napájecích výstupů z řídící jednotky vč. kabelových spojů mezi jednotlivými podřízenými členy a danou řídící jednotky.


VAG-COM akcni cleny.jpg 

Při testu akčních členů na řících jednotkách komunikujících protokolem KWP2000 se v okně funkce zobrazí skupina simuntálních měřených hodnot, která jsou v řídící jednotce dostupná.


Akční členy sekvece – Sequential output tests

Po kliknutí na tlačítko [Start/další] Start/Next program VCDS otestuje krok za krokem veškeré podřízené akční členy. Počet a pořadí akčních členů ve kterém budou testovány určuje výhradně řídící jednotka.

V okénku “nyní je aktivováno-activated output “ se zobrazuje aktuálně testovaný akční člen. V případě že nelze provést test akčního členu se v okénku zobrazí: Chyba: řídící jednotka nyní nenabízí tuto funkci – Error: function not available


Akční členy Výběr – Selective output tests

Výběr akčních členů je chtřejší varianta klasického sekvenčnícho testování akčních členů. Řídící jendntka, která tuto proceduru povoluje, umožní programu VCDS vybrat různý akční člen a separátně jej otestovat bez nutnosti procházení všech podřízených akčních členů.


VAG-COM akcni cleny 1.jpgVAG-COM akcni cleny 2.jpg

Tip

Některé řídící jednotky je možné testovat pouze touto procedurou. Podmínkou je existence label souboru pro konkrétní vůz. Neexistuje žádný jiný způsob jak donutit řídící jednotku aby ohlásila všechny podřízené akční členy. Podřízené členy řídící jednotky naleznete v dílenské příručce pro daný vůz.  

Příklad

Výběr akčních členů, které jsou podřízeny řídící jednotce vznětového motoru (1.9 TDI 66kW):

 • ventil počátku vstřiku
 • ventil pro odpojení přívodu paliva
 • elektromagnetický ventil omezení plnícího tlaku
 • relé žhavících svíček
 • kontrolka žhavení atd.

pozn. při testu akčních členů motoru musí motor běžet na volnoběh. Ve většině případů testů akčních členů je nebo musí být motor v klidu. Podrobnější informace naleznete v dílenských příručkách pro daný vůz.

Poznámka

Po spuštění procedury testů nelze aktuálně prováděný test zastavit, po dotestování daného členu můžete předčasně ukončit test tlačítkem [zpět] – Done, Go back, ale pro opakování stejné procedury je nutné ukončit komunikaci z řídící jednotkou tlačítekm [Ukončení komunikace - 06] – Close controller, Go Back. V některých případej je nutné i vypnutí a zapnutí zapalování, či dokoce následné nastartování a vypnutí motoru.

Tip

Před použitím funkce akčních členů je nezbytné znát chování podřízených akčních členů řídící jednotky. Některé testy vyžadují vaši pozornost, aktivní zapojení nebo naopak elektrické omezení či vypnutí jiných systémů. Proto vyhledejte podrobné informace v technické dokumentaci pro daný vůz.


Varování

Neprovádějte za jízdy test akčních členů žádného systému. Např. u brzdového systému ABS by moho dojít k zablokování kol či selhání činnosti brzd. Naopak by měl být vůz při testu akčních členů ABS zvednut. Více v dílenské příručce pro daný vůz.

Pokud nemusíte, neprovádějte test akčích členů řídící jednotky airbagů. Při pokusu o spuštění testu se zobrazí následující hláška.


VAG-COM akcni cleny 3.jpg

Ujistěte se o správnosti vašeho postupu v technické dokumentaci vozu.

[Zpět] – vrátí vás do předchozího okna výběr funkcí


VAG-COM kodovani 1.jpgVAG-COM kodovani 2.jpg

Kódování – Coding -  Recode or Long Coding Screen

Procedura se vy   žívá pro nastavení běžných i speciálních funkcí řídící jednotky, Např po výměně řídící jednotky motoru, musí být v nové jednotce nakódováno je-li ve voze automatická nebo manuální převodovka apod.


VAG-COM kodovani 3.jpg


V okně kódování jsou tři důležitá okénka:

Kódování – Software coding

Kód požadovaný ř.j. Před každou procedurou je nutné se dobře seznámit s technickou dokumentací pro daný vůz.

Číslo dílny – Work Shop Code

WSC je číslo dílny které bylo uloženo do řídící jednotky při posledním kódovaní, továrním přístrojem VAG nebo VAS.

WSC lze zachovat či přepsat na libovolné číslo.

Číslo importéra – importer number

Toto číslo se objeví komunikuje li řídící jedntoky na protokolu KWP2000, jinak je číslo zašedlé. Více v sekci nastavení.


Varování

Nesprávné kódování např. motoru může véct např. ke:

 • snížení životnosti převodovky
 • ukládání nesmyslných nebo neexistujících závad do paměti závad
 • zvýšení spotřeby paliva
 • zvýšení emisních hodnot
 • závady zjistitelné při jízdě (např. trhání apod.)

Nejste li si jisti vkládaným kódem, zaznamenejte si původní hodnoty, než je uložíte. V případě chybného kódování, jednotku kódujte na původní hodnoty.


Poznámka

Existuje li pro daný typ vozu label soubor, zobrazí se nad okénkem kódování bublinová nápověda vč. nakódování viz obrázek.

Tip

 • Některé řídící jednotky si před nakódováním vyžádají login
 • Např. při kódování nové ř.j. airbagů může VCDS navrhnout vhodné kódování. V tomto případě není zaručena správnost kódu. Je li kód nesprávný, ř.j. jej odmítne a kód se vrátí do původní 00000.
 • Pro usnadnění kódovní airbagů, program umožní vložení indexu (čísla) airbagu (naleznete na štítku na ř.j.). Funkce se aktivuje sama po zobrazení talčítka [Suggest] viz obrázek

[Start] - Do It! – Provede požadované kódování

[Zrušit]Cancel - vrátí vás do předchozího okna výběr funkcí

Dlouhé kódování – Long Coding

Dlohé kódování je nutnost při kódování řídících jednotkek komunikujících po sběrnici CAN-Bus. Důvodem je délka a složitost kódu (až 255 bytů dlouhý řetězec hexadecimálních znaků). Pro převod kódu existují aplikace CodingCalculator nebo LCode. Pro kopírování a vkládání kódu je možné využít klávesových zkratek Ctrl+C (copy) Ctrl+V (vložit - paste)


VAG-COM long coding.jpg

CodingCalculator

Vylepšená alternativa v češtině viz obr. Program dokáže na základě zadaného kódu z vozu zobrazit výbavu/nastavení nebo naopak ze zadané výbavy/nastavení vypočítat kód. Program je velmi přehledný a dobrý pomocník pro méně zkušené diagnostiky.

VAG-COM coding calculator.jpg

 

LCode - Long Coding Helper

Aplikaci vytvořil Niels Ezerman za účelem ulehčení práce s programem VAG-COM.

 


Kódování podřízených jednotek

V nejmodernějších vozech jsou podřízenéřídící jednotky kódovatelné.


VAG-COM kodovani podrizenych jednotek.jpg


Pro volbu jednotek které mohou být kódované je k dispozici rozbalovací nabídka s výběrem jednotek.


Asistent kódování baterie - Battery Coding Assistant

V řídící jednotce [61-Regulace baterie] - 61.Battery Regul. Lze aktivovat funkci kódování náhradní baterie. Viz obrázek.


VAG-COM asistent kodovani 1.jpg


Na některých nejnovějších vozech jako např. 8T0-Audi B8, není instalace Gateway dostupná přes dlouhé kódování. V těchto případech pokračujte tlačítkem [Kódování Gateway] – Gateway Coding při navázané komunikaci s CAN Gateway. Zobrazí se následující okno


VAG-COM asistent kodovani 2.jpg

Přizpůsobení - 10 - Adaptation or Long Adaptation Screen

Funkce dovoluje přizpůsobovat některé funkce, a nastavení v řídící jednotce. Různé řídící jednotky dovolují nastavení různých funkcí.

VAG-COM prizpusobeni 1.jpg 

Nejčastěji se funkce využívá při:

 • Přizpůsobení klíčů
 • Přizpůsobení dálkových ovladačů

V přístrojové desce se tato funkce typicky využívá k:

 • Nastavení nových hodnot po výměně oleje
 • Nastavení servisních prohlídek
 • Nastavení jazykové verze palubního počítače
 • Korekce počítadla okamžité spotřeby,
 • Korekce ukazatele paliva

Některé další z mnoha možností použití funkce přizpůsobení:

 • Nastavení charakteristiky posilování řízení
 • Nastavení hlasitosti varovného bzučáku – park. pomocník

Více informací naleznete v servisní dokumentaci či v elektronické příručce VIS. Celá řada funkcí není zdokumentována ani v dílenských příručkách pro daný vůz.

VAG-COM prizpusobeni 2.jpg

Tlačítky [+] Up a [-] Dn lze procházet jednotlivými 99-ti dostupnými kanály. Pro přímý vstup do příslušného kanálu stačí číslo kanálu vepsat přímo do políčka kanál – Channel number. Podmínkou je existence daného kanálu. Jestliže neexistuje vypíše se v horních okénkách text: CHYBA: Kanál XX není přístupný – ERROR: Channel XX Not Available

Pro změnu nastavení je nutné přenastavit hodnotu v kanálu v okénku Nová hodnota – New Value, a stisknout tlačítko [testovat] – Test.

Proběhne li test přizpůsobení v pořádku zobrazí se hodnota zeleně a můžete hodnotu uložit tlačítkem [uložit] – Save.

Neproběhne li test v pořádku vypíše se varování viz obr.

VAG-COM prizpusobeni 2.jpg

Tip Existuje li pro konkrétní vůz label soubor, zobrazí se nad okénkem příslušného kanálu bublinová nápověda s možnostmi nastavení.

VAG-COM prizpusobeni 3.jpg

Tlačítkem [Přidat do logu] – Add to Log program uloží aktuální hodnoty do textového souboru do adresáře C:\VCDS\Logs. Před uložením je nezbytné zadat identifikaci (VIN – VIN Number, Výroní štítek – License Plate, Stav Km – Mileage, Číslo zakázky – Repair Order Number ), pod kterou Log dohledáte.

Kanál 00 Kanál 00 slouží pro vymazání adaptačních hodnot, respektive po stisknutí tlačítka [uložit] vrátíte všechny hodnoty do původního továrního nastavení.

VAG-COM prizpusobeni 4.jpg

Poznámka Některé řídící jednotky např. imobilizér, vyžadují před procedurou přizpůsobení platný login.

Dlouhé přizpůsobení Procedura se používá, respektive je nutné ji použít např. při balance vstřikování paliva na Common-Rail TDI motorech jako BKN nebo v CAN Gateway u nových A5

[Zpět]Done, Go Back - vás vrátí do předchozího okna výběru funkcí

Bezpečný vstup – 16 - Security Access Screen

Bezpečný vstup musí být použit na některé (né všechny) řídící jednotky komunikující protokolem KWP2000 před procedurou [Kódování - 07] či [Přizpůsobení - 10]


VAG-COM bezpecny vstup.jpg 

Platné login kódy nalezente v dílenské příručce pro daný vůz.

Tip

Existuje li pro danou řídící jednotku label soubor zobrazí se po najetí kurzoru myší bublinoá nápověda.

[Start] - Do It! – Provede požadovanou proceduru

[Zrušit]Cancel - vrátí vás do předchozího okna výběr funkcí

Automatický test - Auto Scan

Funkce proskenuje veškeré řídící jednotky ve vozidle. Před automatickým testem musíte zvolit typ vozu z rozbalovací nabídky v levé části obrazovky.

V průběhu testu se v okně postupně vypisují informace:

 • Hlavička- obsahuje následující informace:
 • Identifikace řídící jednotky - objednací číslo- VAG Number, Systém- Component, kódování- Soft. Coding, číslo dílny- work shop code
 • Výpis chybových kódů

Příklad výpisu:

VAG-COM vypis chybovych kodu.jpgTip

Dokončený test lze tiskout jako report o diagnostice pro zákazníka.


Varování

Jestliže po ukončení testu odejdete z okna automatický běh, ztratíte výstupní protokol z testu.

[Kopírovat]Kompletní výpis lze kliknutí na tlačítko kopírovat vložit do schránky Windows a následně do libovolného textového editoru (např. MS Word či poznámkového bloku) klávesami Ctrl+V vložit pro pozdější úpravu.

[Tisknout]Vytiskne protokol testu.

[Uložit]Uloží protokol do adresáře \Logs pro pozdější editaci

[Vymazat]Vymaže výsledky dokončeného testu, nikoli však paměti závad v řídích jednotkách.


[Zpět]

Tlačítkem se vrátíte do hlavní obrazovky


[Použít pouze CAN]

Zaškrtnutím políčka [použít pouze CAN] provede VAG-COM test řídících jednotke komunikujících na CANu. Tato procedura podstatně urychlí celý test. Předpokladem je aby vůz zvolený ze seznamu byl vybaven datovou sběrnicí CAN Bus.


Výběr vozů komunikujících po sběrnici CAN-BUS

Značka Model řada Platf Od r.v
Audi A3 Cabriolet 8P A5 2008
Audi A3/S3 8P A5 2004
Audi A4/S4/RS4   B7 2005
Audi A4/S4/RS4 8K B8 2008
Audi A5/S5 8T B8 2008
Audi A6/S6/RS6 4F C6 2005
Audi A8, A8L 4E D3 2003
Audi Q7 4L   2006
Audi R8 42   2007
Audi TT 8J A5 2007
Bentley Continental GT 3W   2008
Bentley Flying Spur 3W 2008
SEAT Altea 5P A5 2004
SEAT Leon 1P A5 2005
SEAT Toledo 5P A5 2005
Skoda Octavia 1Z A5 2004
VW Caddy 2K A5 2004
VW Eos 1F A5 2006
VW Golf Plus 5M A5 2005
VW Golf Variant/Wag 1K A5 2007
VW Golf/Rabbit 1K A5 2004
VW Jetta 1K A5 2005/05
VW Passat 3C B6 2005/05
VW Phaeton 3D   2007
VW Tiguan 5N A5 2008
VW Touareg 7L6   2006/12
VW Touran 1T A5 2003


Upřesnění vzniku závady

Zaškrtnutím políčka upřesnění vzniku závady se ve výpisu testu řídících jednotek (protokol KWP2000) zobrazí i tzv freeze frame data. Né všechny řídící jednotky tuto funkci podporují.


Výpis závad z Gateway

U moderních vozidel vybavených sběrnicí CAN Bus můžete využít funkci řídící jednotky Gateway. Výpisem z CAN Gateway získáte přehledně uspořádané informace které řídící jednotky jsou ve voze instalované, o jejich stavu (závada/OK) a chybách v pamětích závad do několika málo vteřin.


Tip

Nalezené chyby jsou přímo přístupné dvojitým kliknutím přímo z této obrazovky. Můžete tak mazat paměti závad postupně.Stejně komfortním postupem vag-com smaže všechny chyby ve všech vypsaných jednotkách.


[Start] a [Stop]Tlačítkem start/stop spustíte/zastavíte test řídících jednotek. Tato operace může zabrat několik minut.

 

[Smazat chyby]

Hromadné mazání chyb v řídích jednotkách. U vozů se zběrnící K-LINE mazání probíhá postupně. Pro hromadné mazání závad u vozů se zběrnicí CAN Bus, se musí užít funkce Výpis závad z Gateway.


Najít řídící jednotku - Control Module Finder

Tato funkce proskenuje adresy řídících jednotek v úplném (01-7F) nebo částečném rozsahu, který nastavíte v polích “Počáteční adresa“ Starting Address a “Koncová adresa“ Ending address.


Poznámka

Tento test může trvat až několik desítek minut (45min+)


Při nalezení řídící jednotky se vypíší následující data: 

 • Adresa - Address
 • Protokol - Protocol
 • Objednací číslo - Controller VAG Number
 • Systém - Component Number
 • Kódování - Soft. Coding
 • Číslo dílny - Work Shop Code

Zaškrtnutím tlačítka [Pouze CAN] Use CAN Only bude program VCDS při prohlédávání ignorovat K-Line jednotky

[Start] a [Stop]Stisknutím tlačítek start/stop se spustí/zastaví prohledávání adres.

[Vymazat]Vymaže výsledky záznamu z pohledávání adres.

Varování

Jestliže po ukončení testu odejdete z okna najít řídící jednotku, ztratíte výstupní protokol z testu.

[Kopírovat]Kompletní výpis lze kliknutí na tlačítko kopírovat vložit do schránky Windows a následně do libovolného textového editoru (např. MS Word či poznámkového bloku) klávesami Ctrl+V vložit pro pozdější úpravu.

[Tisknout]Vytiskne výsledky prohledávání adres.

[Zpět]

Vrátí do hlavní obrazovky

Automatické příkazy – Applications

Automatické příkazy jsou speciání funkce a zjednodušené procedury programu.

Na výběr je z 8mi funkcí:

 • Aktivovat transportní režim - Activate Transport Mode
 • Deaktivovat transp. režim -De-activate Transport Mode
 • Čtení skutečné hodnoty tachometru - EDC-15 Mileage 
 • Mapování kanalů - Controller Channels Map
 • Hrom. kont. a mazání závad - Check for and erase faults
 • Transportní režim - Transport Mode
 • Výpis závad jedn. z gateway - Gateway Installation List
 • Reset servisních intervalů - SRI Reset
 • Diagnostika optického vedení - Optical Bus Diagnostics

Transportní režim – Transport mode

Vozidla s datovou sběrnicí CAN-BUS jsou vybavena speciálním režimem tzv. transportním režimem. Tento režim je využíván především výrobcem, importérem či prodejcem, při skladování a přepravě vozů z důvodu delší nečinnosti. Aktivací tohoto režimu přejde vůz do režimu spánku a funkční zůstane pouze motor. Uchová se tak nabitá autobaterie apod.


VAG-COM transportni rezim.jpg 


Aktivovat transportní režim - Activate Transport ModeKliknutím na toto tlačítko aktivujete transportní režim. Většina instalovaných systémů ve vozidle se vypne.


Deaktivovat transp. Režim -De-activate Transport ModeVAG-COM deaktivujete transportní režim. Dojde k probuzení všech vypnutých systémů.

Čtení skutečné hodnoty tachometru] - EDC-15 Mileage

Některé ECU (řídící jednotky) EDC15 (VM+ a P+ TDI a SDI motory od r.v. 00) mají instalované nezávislé počítadlo ujetých kilometrů. Informace o stavu ujetých Km zůstává v ECU motoru.

Tato funkce je velice užitečná při porovnání hodnoty uložené v přístrojové desce. Můžeme tak snadno odhalit případné omlazení vozu, výměnu přístrojové desky nebo řídící jednotky motoru.

Mapování kanalů - Controller Channels Map

Aplikace rychle proskenuje ve zvolené řídící jednotce všech 255 skupin ve funkcích [Měřené hodnoty -08] nebo [Přizpůsobení -10]. Výstupní data z mapování kanálů zapíše do souboru .CSV nebo .PLB (Prototype Label, Blocks) – label soubor prototypu.

Soubor se uloží do adresáře \Logs např. ve tvaru:

01-038-906-012-K.PLB

První dvojčíslí je adresa řídící jednotky, v tomto příkladě 01 motor. Následující čísla vyjadřují objednací číslo řídící jednotky.

Mapování kanálů je velmi užitečná funkce pro vytváření label souborů (popisků) viz příloha labely, nebo vytvoření přehledu o všech dostupných údajů z ECU.

Hromadná kontrola a mazání závad - Check for and erase faults

Tato funkce je použitelná pouze na vozech vybavených datovou sběrnicí CAN-BUS.


Tip Funkce je přístupná i z hlavního okna pod tlačítkem [Automatický test]


Výpis závad jednotek z gateway - Gateway Installation List

Výpisem z CAN Gateway získáte přehledně uspořádané informace které řídící jednotky jsou ve voze instalované, informace o jejich stavu (závada/OK) a chybách v pamětích závad do několika málo vteřin (cca 3s).

Tip

Nalezené chyby jsou přímo přístupné dvojitým kliknutím přímo z této obrazovky. Můžete tak mazat paměti závad postupně.Stejně komfortním postupem vag-com smaže všechny chyby ve všech vypsaných jednotkách.


Vymazat chyby ve všech jednotkách - Erase All DTCs 

Stisknutím tohoto tlačítka VAG-COM provede hromadné vymazání chyb. .

 

Reset servisních intervalů - SRI Reset

Ihned po vstupu do okna resetu servisních intervalů zíkáte kompletní přehled o přizpůsobených kanálech.


Nastavení požadovaných hodnot můžete také učinit v přizpůsobení palubní desky, ručním zadáním konkrétních hodnot, které naleznete v dílenské příručce pro daný vůz nebo v elektronické příručce VIS.


[Nastavit servisní interval]

Kliknutím na toto tlačítko změníte nastavení intervalů.

[Zpět]

Tlačítkem se vrátíte do hlavní obrazovky


Poznámka

Tato funkce vyžaduje aby existoval v adresáři \labels, label (štítek) soubor pro konkrétní vůz/řídící jednotku.  V opačném případě musíte nastavení servisních intervalů učinit ručně ve funkci [Přizpůsobení - 10] v palubní desce [17].

Diagnostika optického vedení - Optical Bus Diagnostics 

U vozidel s datovou sběrnicí MOST Bus (22x rychlejší než CAN BUS) bude klasickým diagnostickým postupem mnoho řídících jednotek nepřístupných. Např. nové Audi A6 apod.

V okně funkce [Automatický test] můžete pozorovat, že celá řada řídících jednotek neodpovídá, jelikož komunikoují přes datovou sběrnicí MOST BUS využívající optovodiče a né klasickou kroucenou dvojlinku jako CAN Bus

Na obrázku můžete vidět, že při využití funkce diagnostiky optického vedení řídící jednotky komunikující po datové sběrnici MOST Bus v pořádku nahlásí chyby. V tomto případě se chyby hlásí na řících jednotkách [47 – Audio soustava] a [67 – Řízení řeči]

[Zpět]

Tlačítkem se vrátíte do hlavní obrazovky


Systém OBDII/EOBD

Palubní diagnostika OBD - On Board Diagnose vznikla za účelem globálního snižování výfukových plynů v ovzduší v USA již v roce 1988. EOBD (Euro On Board Diagnose) jak ji známe v modifikaci OBDII pro EU, je normalizovaným kontrolním systémem motoru, sledujícím součásti, které by se svou poruchou podíleli na zvýšení emisních hodnot.

Cílem EOBD je globální snižování emisí. Pro pochopení problematiky jsou nutné odborné znalosti o celém systému spalování.

Povinnost vybavení vozidel systém EOBD*
r.v. palivo Kategorie vozidla, omezení
2000+ benzin Přechodný rok - různé
2001+ benzin M1,N1,všechny typy vozů vyrobené, prodané, importované do EU
2003+ nafta M1,N1-I,nové typy vozů
2004+ nafta M1,N1-I, všechny typy vozů
2006+ nafta N1-II,III nové typy vozů
2007+ nafta N1-II,III všechny typy vozů
2003+ LPG/CNG M1,N1-I, nové typy vozů
2006+ LPG/CNG M1,N1-I, všechny typy vozů
2004+ LPG/CNG M1, N1-II,III nové typy vozů
2007+ LPG/CNG M1, N1-II,III všechny typy vozů

* EOBD je modifikace normy OBDII vyhovující evropským předpisům

Tip

 • Je li vůz vybaven OBD diagnostikcou zásuvkou (16-pin) nemusí to nutně znamenat, že je OBDII/EOBD kompatibilní!
 • Řada osobních vozidel byla na EOBD připravována již dříve. Např. se lze setkat s OBDII kompatibilními ř.j. vznětových motorů, které komuniují už od r.v. 2000 apod.
 • V případě že je vůz OBDII/EOBD kompatibilní pak záleží pouze na schopnostech diagnostického systému s ním komunikovat
 • Americké vozy se zážehovými motory musejí být povinně vybaveny systémem OBDII od r.v. 1996 

Omezení VCDS

Nespojí-li se VCDS s vozem, nemusí to nutně znamenat, že vůz není OBDII/EOBD kompatibilní. Vozidla amerických výrobců nejsou podporována, VCDS nepodporuje tyto protokoly:

 • SAE J1850 VPW
 • J1850 –PWM


Diagnostika vozů v normě OBD2/EOBD je ve VCDS omezena na vozy komunikující protokoly:

§ ISO9141-2 (CARB)

§ ISO 14230 (KWP2000)

§ ISO 15765 (CAN)

§ SAE J1979 – MOD 10

Automobily vyhovující normě OBDII jsou vybaveny standardizovaným konektorem SAE-J1962 (viz. obr 49), který je vždy umístěn v dosahu řidiče.


OBD II

Hlavní obrazovka funkce OBDII umožňuje vstoupit do jednotlivých módů v režimu OBDII Skteré jsou definovány normou SAE J 1979:

[MOD 1 Měřené hodnoty] Read Data
[MOD 1-01 Readiness] Readiness
[MOD 2 Freeze Frame] Freeze frame
[MOD 3 Paměť závad] Current DTCs
[MOD 4 Smazat závady] Clear DTCs
[MOD 5 Lambda] 02 Sensor
[MOD 6 Průběžný test] Non cont. tests
[MOD 7 Uložené závady] Pending DTCs
[MOD 8 akční členy] Není podporován VCDS
[MOD 9 ID vozu] Vehicle Info
[MOD 10 Trvalé závady] Perm. DTCs

Po navázání se komunikace se v levém horním rohu zobrazuje komunikční protokol ř.j.

Zaškrtnutím políčka - Převést kódy chyb výrobce na kódy VAG – Convert manufacturer-specific codes to VAG codes, se DTC převedou na typizované kódy VAG


VAG-COM chybove kody.jpg

MOD 1 Měřené hodnoty Read Data

Funkce nabízí obsáhlý režim sledovaní analogových, digitálních vstupních a výstupních signálům, které vyhodnocuje řídící jednotka v reálném čase. Chování měřených hodnot lze sledovat až ve 4 měřících blocích.

VAG-COM merene hodnoty.jpg

Sledované měřené hodnoty:

§ vypočítané zatížení

§ teplota chladicí kapaliny

§ lambda-integrátor

§ lambda-adaptace

§ tlak v sacím potrubí

§ otáčky motoru

§ rychlost vozidla

§ předstih

§ teplota nasávaného vzduchu

§ hmotnost nasávaného vzduchu

§ poloha škrticí klapky

Není li měřená hodnota dostupná, není funkce řídící jednotkou podporována

[Logování]

Funkce která při testovací jízdě periodicky ukládá měřené hodnoty do externího *.CSV soubru,

[Graf]

Po kliknutí na toto tlačítko se otevře program VAG-Scope, který bude zobrazovat průběhy signálů v podobě křivek tak jak jsou otevřeny jednotlové skupiny.

[Zpět] –  vrátí vás do předchozího okna výběr funkcí

Upozornění !Z důvodu bezpečnosti silničního provozu, práce a Vašeho zdraví nechte při testovací jízdě provézt měření druhým technikem na zadních sedadlech vozu.


Tip

Funkce [Měření akcelerace] je přístupná i v normě OBDII/EOBD

Měření akcelerace Acceleration Measurement

Pakliže máte v měřených hodnotách vybranou alespoń jednu skupinu s hodnotou Rychlost (Km/h), zobrazí se ve střední části obrazovky tlačítko [Měření akcelerace] - Acceleration Measurement,  po kliknutí se otevře okno měření akcelelrace

Měření započnete stiknutím tlačítka [Start]. Po dokončení stiskněte tlačítko [Uložit]. Výsledek se uloží do podadresáře \Logs kde máte program VCDS nainstalovaný

MOD 1-01 Readiness Readiness

Readiness kód  (pohotovostní kód, kód připravenosti) je 8místné číslo, které vyjadřuje stav trvale kontrolovaných komponent, které by se v případě poruchy podílely na zvýšení emisních hodnot. 

Pořadí hodnot v osmimístném kódu je neměnitelné. Čte se zleva do prava. Význam hodnot naleznete v následující tabulce.

Pořadí hodnot v osmimístném binárním kódu

(z  leva do prava)

Pořadí Název testovaného komponentu dle normy OBD2
1 Zpětné vedení výfukových plynů – Exhaust Gas Recirculation
2 Vyhřívání lambda-sondy – Oxygen Sensor heating
3 Lambda-sonda – Oxygen Sensor(s)
4 Klimatizace – Air Conditioning
5 Systém sekundárního přívodu vzduchu – Secondary Air injection
6 Odvětrávání palivové nádrže – Evaporative Emissions
7 Vyhřívání katalyzátoru – Catalyst Heating
8 Katalyzátor – Catalytic Converter (s)

VAG-COM katalyzator 1.jpg

VAG-COM katalyzator 2.jpg

OBRÁZEK 54 freez frame

Význam hodnot v Readiness kódu

Hodnota 0 - monitorovaný komponent, nehlásí poruchu a prošel palubní diagnostikou

Hodnota 1 - monitorovaný komponent hlásí závadu.

Příklad:Readiness 00010000 znamená závadu na klimatizaci

MOD 2 Freeze Frame Freeze frame

Freeze frame data informují o stavu jednotlivých komponent v momentě kdy došlo k uložení závady do paměti závad.

Hodnata se vztahuje již k uložené závadě a je jakýmsi nositelem doplňující informace chybovém kódu. Stav jednotlivých komponent je dán skutečnými hodnotami z módu 1. Informace o stavu za kterého došlo k uložení závady do ř.j. velmi zjednodušuje vyhledávání příčin závady.   

Význam hodnot Freeze Frame dat seřazené podle priority

Číslo  
Význam
1
Chyba má silný vliv na jízdní vlastnosti, okamžité zastavení provozu je nutné
2
Chyba vyžaduje okamžitý servisní zásah
3
Chyba nevyžaduje okamžitý servisní zásah, ale měla by být opravena při následující servisní prohlídce
4
Je doporučeno aby chyba byla odstraněna, jinak by mohla mít vliv na jízdní vlastnosti.
5
Chyba nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti.
6
Chyba se projeví na jízdních vlastnostech po delším časovém úseku.
7
Chyba má vliv na komfortní funkce, ale neovlivňuje přímo jízdní vlastnosti
8
Obecné (všeobecné) poznámky

MOD 3 Paměť závad

Z důvodu falešného rozvícení varovné kontrolky MIL, má řídící jednotka systému EOBD má dvě paměti závad:

MOD 7 – paměť sporadických závad

Nalezené závady  potřebují delší časové období na ověření ř.j. a proto se emisní kontrolka na palubní desce nerosvítí.

MOD 3 -  paměť potvrzených závad

V případě že se závady v paměti modu 7, ověří rosvítí se varovná kontrolka MIL na palubní desce.

VAG-COM pamet zavad.jpg


MOD 4 Smazat závady Clear DTCs

Tato funkce vymaže paměť potvrzených závad. Vymazáním se současně resetují a vymažou:

 • paměť potvrzených závad (mód 3),
 • Freeze Frame (mód 2),
 • mód 5,
 • potvrzení o přezkoušení sporadicky kontrolovaných systémů

Jednotlivé DTC kódy mazat nelze, vždy musíte vymazat kompletně celou paměť závad.

Tip Tuto proceduru provádějte, až v momentě kdy jste odhalili závady. Po vymazání můžete přijít o ukazatele na příčiny závad.


VAG-COM dtc.jpg


MOD 5 Lambda 02 Sensor

Jením z nejdůležitějších komponent, který sleduje a zjišťuje složení výfukových plynů (zjišťuje honotu λ) jsou lamda-sondy. Funkce sleduje elektrické veličiny, které vyhodnocuje řídící jednotka motoru. U obou lambda-sond se trvale kontroluje:

 • vnitřní odpor
 • výstupní napětí
 • rychlost přechodu „chudá“ na „bohatá“
 • rychlost přechodu „bohatá“ na „chudá“
 • přerušení
 • zkraty na plus a na minus
 • vyhřívací proud

VAG-COM lambda.jpg


MOD 6 Průběžný test Non cont. tests

Hodnoty zobrazené v MODu 6 js definovány výrobci nikoli normou. Proto se hodnoty zde výrobce od výrobce vozu liší. Bližší informace naleznete v dílenské příručce pro daný vůz.  


VAG-COM prubezny test.jpg

MOD 7 Uložené závady Pending DTCs

Mod 7 je Sporadická paměť závad. Kódy závad které obsahuje, potřebují delší časové období na ověření ř.j. a proto se emisní kontrolka na palubní desce nerosvítí. Kódy závad které jsou zde uložené nejsou natolik kritické aby se rosvítila varovná kontrolka MIL na palubní desce.

VAG-COM ulozene zavady.jpg

Pakliže se sporadické závady nepřepíší do Paměti závad MODu 3 po jízdního cyklu, chybové kódy se automaticky smažou. Jízdní cyklus se skládá ze tří částí:

 • start studeného motoru a ponechání volnoběhu po dobu 3 minut
 • jízda rovnoměrnou rychlostí 40 až 50 km/h po dobu cca 3 až 5 minut
 • jízda rovnoměrnou rychlostí 60 až 100 km/h po dobu 15 minut.Během jízdy je nutné brzdit motorem

Nový jízdní cyklus znovu začne po vychladnutí motoru.

MOD 9 ID vozu Vehicle Info

U novějších vozů načte následující kódy:

§ VIN - Vehicle Identifikation Number - 17místné číslo karoserie

§ CIN - Calibration Identification Number – 3 až 12 informace o ř.j. a firmware

§ CVN - Calibration Vertification Number – 1 až 4bitová hodnota např. kontrolní součty (Checksum), které každá řídící jednotka provádí pro rozpoznání narušení integrity dat (může být způsobeno neodbornou editací firmwaru řídící jednotky. např. špatně provedeným flashem ř.j. - chiptuningem).

VAG-COM id vozu.jpg

MOD 10 Trvalé závady Perm. DTCs

Uložené trvalé resp. statické závady jsou natolik závažné, že nemohou být vymazány před odstraněním jejich příčin.

VAG-COM trvale zavady.jpg

[Zpět]

Tlačítkem se vrátíte do hlavní obrazovky


Nastavení - Options

Po otevření okna Nastavení můžete nastavovat program ve dvou záložkách:

 • Nastavení portu a protokolu
 • Uživatelské rozhraní a identifikace 

Nastavení portu a protokolu


Výběr portu - Select Com Port

Máte li kabel HEX-CAN v provední COM (RS232), zde nastavíte COM-Port ke kterému jste adaptér kabel připojili. V případě provedení kabelu na rozhraní USB (integrovaný převdoník FTDI), operační systém Windows přidělí virtuální COM-port, který si program VAG-COM při instalaci sám detekuje. Nemusíte jej nikde nastavovat.

[Test kabelu]

Po úspěšném testu kabelu se zobrazí hláška

V případě že máte kabel v provedení HEX-CAN USB a nedaří se Vám kabel otestovat, ujistěte se že jste splnili následující podmínky:

 • připojujte pouze originální kabel HEX-CAN USB
 • kabel je řádně připojen k počítači a USB port je funkční
 • je nainstalován správný ovladač
 • kabel je řádně připojen k vozidlu se zapnutým zapalováním
 • zásuvka ve vozidle je funkční s odpovídajícím napětím
 • všechny pojistky ve voze jsou v pořádku

[LED]

Otestuje kontrolku LED indikující komunikaci s řídící jednotkou. Po úspěšném testu LED se zobrazí hláška.

Nastavení komunikace - Protocol Options

Start baud

Je přenosová rychlost, kterou se VCDS na první pokus zkusí spojit s řídící jednotkou. Výchozí hodnota je 0. Znamená že VCDS si sám určí správnou rychlost spojení. S dostupným interfacem je toto pole nepřístupné.

KW2 Dealy

Toto nastavení určuje časový interval volání relace mezi PC a rídící jednotkou ve voze. Implicitní hodnota je 30. Doporučujeme tuto hodnotu neměnit, pokud nemáte problémy se specifickou řídící jednotkou.

TST Addr.

Toto nastavení je spojené s adresami paketů, které využívájí komunikační protokol KWP2000. Výchozí hodnota je -1. . Doporučujeme tuto hodnotu neměnit pokud nemáte problémy se specifickou řídící jednotkou.

Debug Level

Slouží k programovému ladění a odstranění chyb v záznamech VCDS.

Blk Int

Tato hodnota ovlivňuje nastavení časování protokolu. Tím lze dosahnout ve funkci [Měřené hodnoty - 08] niššího vzorkového poměru tj. vyšší rychlosti vzorkování. Výchozí hodnota je nastavena na 55. Tuto hodnotu můžete nastavit až na 25. Dosáhnete tak lepšího vzorkového poměru.  S některými řídícími jednotkami může tato změna způsobit nespolehlivou komunikaci.

Char Int

Tato hodnota také ovlivňuje nastavení časování protokolu čímž. Na rozdíl od nastavení časování Blk Int, je zde výchozí hodnota nastavena na hodnotu 1. Hodnotu lze nastavit na hodnotu 0. Tím VCDS dosáhne kratšího intervalu při měření. S některými řídícími jednotkami může tato změna způsobit nespolehlivou komunikaci.

KP2 Time

Nastavení je možné pouze na ř.j. komunikujících protokolem KWP2000. Výchozí hodnota je 25. Zadáním klesajících hodnot, docílíte lepšího vzorkového poměru. Výchozí hodnota by měla být bezpečná pro všechny aplikace. Jestliže není můžete jí zvyšovat maximálně na hodnotu 99.

CAN Timeout

Toto nastavení definuje, jak dlouho bude VCDS čekat na odpověď při navazování spojení s CAN řídící jednotkou. Doporučujeme tuto hodnotu neměnit, pokud nemáte problémy při komunikaci se specifickou řídící jednotkou.

Parametry inicializace - Init Parameters

Bypass OBD-II Fastinit

Mělo by být zaškrtnuto, máte li potíže se spojit s vozem kompatibilním v normě OBDII/EOBD.

Použít K-line na motor - Force K on Engine

Nastavení je možné pouze na ř.j. využívajících CAN-Bus. Tato “vychytávka“ může být užitečná:

K-line oproti CAN-Bus často doshuje lepšího vzorkového poměru (při logování). Nastavení využijete na jednotkách, které podporují oba standardy. Od určitých typů řídících jednotek tato komunikace probíhá pouze přes CAN, proto není toto nastavení standardně zaškrtnuto.

Bypass CAN Init

Nastavení zaškrtněte pokud chcete aby se VCDS nepokoušel spojovat s datovou sběrnicí CAN-Bus

Eliminovat HEX - Force Dumb Mode

při tomto nastavení VCDS automaticky nezjišťuje při spojení přenosovou rychlost (v baudech).

Protokoly - Reduce CPU Usage

Program VCDS může redukovat využití CPU (procesoru počítače) z důvodu zrychlení souběžně spuštěných aplikací. Tyto nastavení poněkud sníží vzorkovací rychlost.

KWP-1281

Nastavení je možné pouze na ř.j. komunikující protokolem KWP-1281. Zaškrtnutím políčka program VCDS redukuje využití CPU při spojování s řídící jednotkou. Při výchozím nastavení není políčko zaškrtnuto. S některými řídícími jednotkami může tato změna způsobit nespolehlivou komunikaci.

KWP-2000

Nastavení je možné pouze na ř.j. komunikující protokolem KWP-2000. Zaškrtnutím políčka program VCDS redukuje využití CPU při spojování s řídící jednotkou. Při výchozím nastavení není políčko zaškrtnuto. S některými řídícími jednotkami může tato změna způsobit nespolehlivou komunikaci.

Obnovit původní nastavení - Restore Defaults

Vrátí veškeré změněny v nastavení do výchozího nastavení programu. Reset se netýká nastaveného čísla dílny (WSC).

Uživatelské rozhraní a identifikace – User interface and identification

Identifikace servisu - Shop Name

Zde je možné nastavit jméno vašeho autoservisu, které se bude vypisovat pouze v reportu o diagnostice např.: z aturomatického testu.

Číslo dílny - Workshop Identification

Na rozdíl od originální tovární diagnostiky lze nastavit libovolné číslo. V továrním přístroji VAS je číslo dílny (WSC work shop code), pevně přidělené. Do řídící jednotky se toto čílso ukládá automaticky po posledním kódovaní.

VZ/Importer

Číslo importéra je více méně regionální či národní označení

Importéra, každá země má specifické číslo. Program VCDS přednastavuje kód na 000.


Číslo zařízení - Equipment Number

Nastavení polí “Číslo zařízení“ a “WSC“ je v některých případech velmi důležité. Při kódování nové řídící jednotky, může jednotka kódování odmítnout z důvodu, že “číslo zařízení“ nebo “WSC“ definují samé nuly. V těchto případech stačí zapsat libovolnou hodnotu do pole, kde je standardně programem VCDS nastavena hodnota na 00000.  

Up-date - Check for free updates

Zde se nastavuje automatický update ze sítě Internet. Na výběr je ze dvou voleb:

§ Nekontrolovat update – Do not Check for updates, VCDS se nebude pokoušet připojovat k internetu.

§ Pouze vydání – Releases only. Zjišťuje není li ke stažení ostrá nová verze. Beta verze jso ke stažení pouze v anglickém jazyce.

Stisknutím tlačítka [Spustit up-dat] Check for updates now, VCDS okamžitě zjistí existenci nové verze (podmínkou je připojení k internetu)


Uživatelské rozhraní - User Interface

Režim 256 barev - 256 Color Mode for old PC's

Z důvodu zachování čitelnosti na starších monitorech je tato volba dostupná. Aby se změny projevili, je nutné stisknout tlačítko [Uložit] a program vynout a zapnout.

Levý okraj tisku - Left Margin Printing

Vzdálenost mezer od levého okraje stránky při tsku.

Velikost onka - Window Size

Díky tomuto nastavení lze komfortně nastavit velikost okna celého programu. Bezproblémů lze okno roztáhnout od 550x400 do 1920x1200 (Full HD).

Aby se změny projevili, je nutné stisknout tlačítko [Uložit] Save a program vynout a zapnout.

Tip

Pokud nastavení velikosti okna přesáhne nastavené rozlišení obrazovky, je nutné vymazat soubor VCDS.cfg v adresáři VCDS. Okno se zmenší do původního nastavení.

[Uložit] Save

Veškeré provedené změny se projeví po stisknutí tlačítka uložit.

[Použít] Apply

umožní provedenou změnu otestovat, bez uložení do nastavení programu.

[Zpět] Cancel

Opustíte obrazovku nastavení bez provedení změn.


O programu – About

V horní části obrazovky je uveden výrobce a autor programu Vag Com Diagnostic Systém Uwe

Informace o licenci - License Info

Zde jsou zobrazeny informace o stavu licence. Je li program spárovaný s licencovaným originálním kabelem HEX-CAN zobrazí se hláška plně registrovaná/aktivovaná – Fully Registered/Activated, viz obr. 75

Distributor pro ČR a SR - Contact the Developers

Kontaktní informace na společnostt AutoComSoft, s.r.o., autora české verze překladu VCDS a hlavního distributora pro Českou a Slovenskou republiku.

[Zpět]

Tlačítkem se vrátíte do hlavní obrazovky


VAG-Scope

VAG-Scope je zásuvný modul do programu VCDS. Jedná se o freewarový (Open-Source) program, který je součástí distribuce programu VCDS.

VAG-COM modul vag scope 1.jpg

Program lze spustit dvěma způsoby:

Spuštěním přímo z programu VCDS např. ve funkci měřené (Measuring Blocks) hodnoty kliknutím na tlačítko [VAG-Scope]

Druhou možností je manuální spuštění (adresář VCDS na pevném disku). Díky této funkci lze po ukončení zkušební jízdy logovaná data znovu přehrát. Po uložení logu (více na str.6) lze v programu VAG-Scope graficky přehrát úplný záznam měřených hodnot.

Oběma způsoby současně, program spustit nelze.

Pro zobrazení měřených bloků v grafu je nutné označit zaškrtávací políčka s příslušnou hodnotou a barvou.

Pro zpřístupnění okna nastavení klikněte v levém horním rohu okna na ikonku VC-Scope pravým nebo levým tlačítkem a zvolte Preferences – předvolby (obr.77). Okno předvoleb není v programu přeloženo.

V okně předvolby můžete měnit následující:

Barvy – Colours

Barvy přenastavujete mícháním barev v režimu RGB. Můžete měnit následující:

§ Barvu pozadí grafu - Background

§ Barvu mřížky – Grid

 

§ Barvu dráhy měřených hodnot (12x) – Line

VAG-COM barva zmena.jpg

Přednastavené měřítko – Default scaling

Nastavením lze modifikovat rozsah měřených hodnot. Zobrazují se tři okénka:

§ Unit – jednotka

§ Min – minimální možná nastavená hodnota

§ Max – maximální možná nastavená hodnota

 

Různé - Misc

Na výběr je 5 voleb:

§ Enable autorun (logfile import only) – automatické spouštění

§ Show zeros in min values – zobrazovaání nul v minimálních hodnotách

§ Show min/max values with units – zobrazení min/maximálních hodnot v jednotkách

§ Save size on exit – uložit změny

 

Fuel Mileage and Consumption - spotřeba

§ Max mpg

§ Max L/100km

§ Moving average - průměr

TDI Graf - TDI Timing Checker 

VAG-Scope je zásuvný modul (plug-in) do programu VCDS. Jedná se o freewarový (Open-Source) program, který je součástí distribuce programu VCDS.

Modul TDI Graf dovoluje kontrolovat nastavení regulace počátku vstřiku. Je využitelný pouze na klasických tdi motorech s elktronicky řízeným vstřikovacím čerpadlem s rozdělovačem VE (Voreinspritzung) EDC. Nelze využít u motorů se sdruženou vstřikovací jednotkou čerpadlo-tryska (PD-Pumpe Düse) nebo na palivových systémech s tlakovným zásobníkem Common Rail.

VAG-COM TDI graf.jpg

 

Praktické využití je po výměně rozvodového řemene. Po manuálním seřízení a dotažení J si můžete Vaší práci překontrolovat následujícím postupem:

 1. Předpoklady: motor běží na volnoběh v provozní teplotě (teplota chladiva >85°C)
 2. Vyberte ř.j. motor-01
 3. Jděte do měřených hodnot v motoru - 08
 4. Zadejte skupinu 000
 5. Přepněte do základního nastavení
 6. V grafu se zobrazí pole 2 (seřízení vstřiku) a 9 (teplota paliva)

The TDI Timing checker does not work in Shareware Mode since Basic Settings is not available.

Vstřikovací systémy PD a CR mají časování určováno řídící jednotkou. Více informací naleznete v dílenské příručce pro daný vůz.

Další příklady využití:

 • výměna řídící jednotky motoru
 • výměna vstřikovacího čerpadla