Manuál ScanMaster

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
All Content.png
ScanMaster
Manual.png
Manuál ScanMaster
Instructions.png
Návody ScanMaster
Article.png
Články ScanMaster
Media all.png
Ukázky ScanMaster
Download Document.png
Download ScanMaster
Link.png
Odkazy ScanMaster

Title page

Obsah


Instalace programu

V následujích krocích nainstalujte program ScanMaster-ELM na váš počítač

Krok 1

Pokračujte tlačítkem ANO

Manual ScanMaster 2014 03.jpgKrok 2

Pokračujte tlačítkem Next

Manual ScanMaster 2014 04.jpgKrok 3

Pokračujte zaškrtnutím políčka – I accept the agreement (před potvrzením si přečtěte licenční ujednání) pokračujte tlačítkem Next

Manual ScanMaster 2014 05.jpgKrok 4

Zvolte umístění instalace a pokračujte tlačítkem Next

Manual ScanMaster 2014 06.jpgKrok 5

Zvolte název programové skupiny a pokračujte tlačítkem Next

Manual ScanMaster 2014 07.jpgKrok 6

Instalátor je připraven nainstalovat program ScanMaster-ELM na váš počítač. Pokračujte tlačítkem Install

Manual ScanMaster 2014 08.jpgKrok 7

Instalace proběhla úspěšně, instalaci dokončíte tlačítkem Finish

Manual ScanMaster 2014 09.jpgInstalace ovladačů pro ELM 327-USB

Pokud používáte program ScanMaster s adaptérem ELM 327 v provedení připojení přes sériový port COM, není třeba instalovat žádné ovladače. Stačí jen zvolit v nastavení programu číslo COM portu (je možné nastavit autodetekci portu, ta ale nemusí vždy korektně fungovat)

Pokud používáte program ScanMaster s adaptérem ELM 327 v provedení připojení přes USB, je nutné pro správnou funkci nainstalovat USB ovladače pro tento adaptér. Ovladače jsou součástí dodávky adaptéru – zpravidla na přiloženém CD.

Po instalaci USB ovladače (většinou se jedná o ovladače značky FTDI) dojde k vytvoření tzv. virtuálního sériového portu COM. Číslo tohoto virtuálního portu COM zjistíte v ovládacích panelech. Po té postupujte steně jako u adaptéru se sériovým rozhraním – je třeba zvolit číslo portu COM v nastavení programu.

Více o nastavení programu naleznete v dalších kapitoláchFunkce a ovládání programu

Ovládání programu

V horní části obrazovky se nachází po celou dobu běhu programu nástrojová lišta, která umožňuje spouštět jednotlivé funkce programu.

Nástrojová lišta

Manual ScanMaster 2014 10.jpg

Start

V okně je zobrazen stav navázané komunikace.

Manual ScanMaster 2014 11.jpg

Komunikaci s vozidlem zahájíte stiskem tlačítka [spojit]

V pravé spodní části okna se nacházejí tlačítka [Alfa] a [Opel]. Tlačítka aktivují poupravený programový modul program ScanMaster-ELM speciálně navržený pro navazování komunikace s vozy značek Alfa Romeo a Opel

Měřené hodnoty (Mode 01)

Nabízí obsáhlý režim sledování hodnot z čidel a vstupních signálů, které vyhodnocuje řídící jednotka v reálném čase i za běhu motoru. Měřené hodnoty lze sledovat v několika měřících blocích.

V programu Scanmaster-ELM jsou 4 možnosti zobrazení měřených hodnot:

 • Měřené hodnoty – Číselné ukazatele
 • Měřené hodnoty – Tabulka
 • Měřené hodnoty – Graf
 • PID Konfigurace – umožňuje nastavit, které hodnoty lze snímat
Manual ScanMaster 2014 12.jpg
Manual ScanMaster 2014 13.jpg
Manual ScanMaster 2014 14.jpg
Manual ScanMaster 2014 15.jpg

Nejčastější sledované měřené hodnoty:

 • vypočítané zatížení
 • teplota chladicí kapaliny
 • lambda-integrátor
 • lambda-adaptace
 • tlak v sacím potrubí
 • otáčky motoru
 • rychlost vozidla
 • předstih
 • teplota nasávaného vzduchu
 • hmotnost nasávaného vzduchu
 • poloha škrticí klapky

Není-li měřená hodnota dostupná, není funkce řídící jednotkou podporována


Freeze Frame data (Mode 02)

Freeze frame data informují o stavu jednotlivých komponent v momentě, kdy došlo k uložení kódu chyby do paměti závad.

Manual ScanMaster 2014 16.jpg

Hodnota se vztahuje již k uložené závadě a vyjadřuje závažnost závady.

Informace o stavu, za kterého došlo k uložení závady do paměti ř.j.

Význam hodnot naleznete v níže uvedené tabulce:

Číslo Význam
1 Chyba má silný vliv na jízdní vlastnosti, okamžité zastavení provozu je nutné
2 Chyba vyžaduje okamžitý servisní zásah
3 Chyba nevyžaduje okamžitý servisní zásah, ale měla by být opravena při následující servisní prohlídce
4 Je doporučeno aby chyba byla odstraněna, jinak by mohla mít vliv na jízdní vlastnosti.
5 Chyba nemá žádný vliv na jízdní vlastnosti.
6 Chyba se projeví na jízdních vlastnostech po delším časovém úseku.
7 Chyba má vliv na komfortní funkce, ale neovlivňuje přímo jízdní vlastnosti
8 Obecné (všeobecné) poznámky

Hodnoty komponent freeze frame

Kódy chyb (DTC) – paměť závad (Mode 03, Mode 07, Mode 04)

Z důvodu falešného rozvícení varovné kontrolky MIL, má řídící jednotka systému EOBD dvě paměti závad, které zobrazí po stiku tlačítka [Číst]:

Mode 03

Paměť permanentních (přetrvávajích) závad. Tyto závady dlouhodobě trvají a rozsvěcí varovnou kontrolku MIL na palubní desce.

Mode 07

Paměť sporadických závad - zde jsou nalezené závady, které se vyskytují jen občas nebo potřebují delší časové období na ověření. Závady, jejichž kódy jsou zde uložené, nejsou natolik kritické, aby se rosvítila varovná kontrolka MIL na palubní desce.

'

Manual ScanMaster 2014 17.jpg

'

Volba výrobce vozidla

Ve spodní části obrazovky je možné zvolit výrobce – tato volba má smysl pouze u tzv. rozšířených kódů chyb, které zavádějí někteří výrobci. Tyto kódy nejsou standardizované (číslo chyby je zpravidla vyšší, než je standardní rozsah OBD II) a každý výrobce je oprávněn zvolit si pro daný kód vlastní význam a popis chyby – popisy se tedy mezi jednotlivými výrobci vozidel mohou překrývat. Pokud popisy chyb nedávají smysl, zkontrolujte nastavení výrobce vozidla v dolní části obrazovky a prověřte význam kódů v dílenské příručce k vozidlu.

Smazat závady (Mode 04)

Tato funkce vymaže po stisku tlačítka [Vymazat] paměť potvrzených závad. Vymazáním se současně resetují a vymažou:

 • paměť potvrzených závad (mode 03),
 • Freeze Frame (mode 02),
 • Lambda hodnoty v mode 05,
 • potvrzení o přezkoušení sporadicky kontrolovaných systémů

Jednotlivé DTC kódy mazat nelze, vždy se maže kompletně celá paměť závad


Lambda sondy (Mode 05)

Jednou z nejdůležitějších komponent, které sledují a zjišťují složení výfukových plynů (zjišťuje honotu λ) jsou lamda-sondy. Funkce zobrazuje elektrické veličiny, které vyhodnocuje řídící jednotka motoru.

Lze volit, ze které lambda sondy mají být načteny údaje po stisku tlačítka [číst].

Manual ScanMaster 2014 31.jpg

U obou lambda-sond se trvale kontroluje:

 • vnitřní odpor
 • výstupní napětí
 • rychlost přechodu „chudá" na „bohatá"
 • rychlost přechodu „bohatá" na „chudá"
 • přerušení
 • zkraty na plus a na minus
 • vyhřívací proud

Výsledky testu - sporadicky kontrolované systémy (Mode 06)

Hodnoty zobrazené v MODE 06 jsou definovány výrobci, nikoli normou. Proto se hodnoty zde výrobce od výrobce vozu liší. Bližší informace naleznete v dílenské příručce pro daný vůz. Příklad použítí je např. při sledování katalyzátoru.

Manual ScanMaster 2014 32.jpg

Info o vozidle (Mode 09)

U novějších vozů načte následující kódy:

 • VIN - Vehicle Identifikation Number – 17-místné číslo karoserie
 • CIN - Calibration Identification Number – 3 až 12 informace o ř.j. a firmware
 • CVN - Calibration Vertification Number – 1 až 4bitová hodnota např. kontrolní součty (Checksum), které každá řídící jednotka provádí pro rozpoznání narušení integrity dat (může být způsobeno neodbornou editací firmwaru řídící jednotky. např. špatně provedeným flashem ř.j. - chiptuningem)

Stav systému

V okně jsou po stisku tlačítka [číst] přehledně zobrazeny informace o aktuálním stavu agregátů. V pravé části je zobrazen stav emisní kontrolky (MIL). Ve spodní části obrazovky je výpis rozšířen o stav Readiness.

Manual ScanMaster 2014 33.jpg

Readiness kód (pohotovostní kód, kód připravenosti) je 8-místné číslo, které vyjadřuje stav trvale kontrolovaných komponent, které by se v případě poruchy podílely na zvýšení emisních hodnot.

Pořadí hodnot v osmimístném kódu je neměnitelné. Čte se zleva do prava. Význam hodnot naleznete v následující tabulce.

Pořadí hodnot v osmimístném binárním kódu
(z leva do prava)
Pořadí Název testovaného komponentu dle normy OBD2
1 Zpětné vedení výfukových plynů – Exhaust Gas Recirculation
2 Vyhřívání lambda-sondy – Oxygen Sensor heating
3 Lambda-sonda – Oxygen Sensor(s)
4 Klimatizace – Air Conditioning
5 Systém sekundárního přívodu vzduchu – Secondary Air injection
6 Odvětrávání palivové nádrže – Evaporative Emissions
7 Vyhřívání katalyzátoru – Catalyst Heating
8 Katalyzátor – Catalytic Converter (s)

Význam hodnot v Readiness kódu

Hodnota 0 - monitorovaný komponent, nehlásí poruchu a prošel palubní diagnostikou

Hodnota 1 - monitorovaný komponent hlásí závadu.

Příklad:Readiness 00010000 znamená závadu na klimatizaci

Měření výkonu a akcelerace

Pro nejvěrohodnější výsledek je nutné nastavit co nejpřesněji volitelné parametry. Systém sám sleduje rychlost a rozpozná kdy má začít měření. Na konci zobrazí podrobné informace o změřeném výkonu.

Manual ScanMaster 2014 34.jpg

PID konfigurace

Zapínání a vypínání zobrazovaných senzorů a údajů. Jednotlivá nastavení je možné uložit na disk pro použití v budoucnu.

Manual ScanMaster 2014 35.jpg

Diagnostická zpráva

Díky této funkci lze tisknout závěrečnou zprávu z provedených testů

Manual ScanMaster 2014 36.jpg

Vyplňte údaje, které se budou tisknout.

[Zobrazit] – zobrazí se náhled před tiskem

[Uložit] – Výsledný test lze uložit ve format XML

[Otevřít] – Otevře již připravený formulář, který budete využívat k tisku. Formulář lze uložit a

zpětně editovat pouze ve formatu XML.

Nastavení programu

Před používáním programu je doporučeno provést nastavení komunikace

Nastavení komunikace

Toto je nejdůležitější nastavení programu. Nastavení portu lze provést manuálně či nechat automatickou volbu. Doporučujeme používat pokzud je to možné manuální nastavení. Při autodetekci může dojít ke konfliktu s prostředky operačního systému, proces může být časově velice náročný a v některých případech může dojít i k „záseku" programu.

Manual ScanMaster 2014 37.jpg

Interface/protokol

Znáte-li protokol, kterým komunikuje vámi diagnostikovaná jednotka, můžete jej nastavit manuálně. Při zanechání volby 0-Automatic je při navazování komunikace je komunikační protokol automatciky detekován.

Baud rate

Nastavení komunikační rychlosti. Doporučujeme nastavit komunikační rychlost 9600 bps.


Další nastavení

Následující nastavení jsou intuitivní. Nastavení jazykové verze, velikosti okna, logování, barvy zobrazovaných grafů, zobrazení programu/skinu a informací o uživateli či autoservisu.

Manual ScanMaster 2014 38.jpgManual ScanMaster 2014 39.jpgManual ScanMaster 2014 40.jpgManual ScanMaster 2014 41.jpgManual ScanMaster 2014 42.jpgManual ScanMaster 2014 43.jpg