Manuál FoCOM

Z Autodiagnostika
Přejít na: navigace, hledání
All Content.png
FoCOM
Manual.png
Manuál FoCOM
Instructions.png
Návody FoCOM
Article.png
Články FoCOM
Media all.png
Ukázky FoCOM
Download Document.png
Download FoCOM
Link.png
Odkazy FoCOM
Faq.png
FAQ FoCOMHlavní nabídka

Hlavní okno programu je nadřazeno všem ostatním. Pod obrázkem následuje rychlý přehled hlavní nabídky pro diagnostiku vozidla. Další funkce jsou probrány kapitole nastavení.

Focom manual 001.png


[Výběr řídící jednotky]

V tomto okně program nabízí přístup k jednotlivým řídícím jednotkám a funkcím u vozidel koncernu FMC. Nelze diagnostikovat vozy, které nespadají pod koncern FMC, s výjimkou vozidel příbuzných značek a typů jako jsou vozidla značek Mazda, Lincoln a Mercury a vybrané modely značek Jaguar a Land Rover. Pro více informací o kompatibilitě vozidel prosím navštivte internetovou stránku http://www.obdtester.com/focom-eculist.


[Auto Scan]

Automatický test oskenuje veškeré dostupné řídící jednotky v automobilu a vypíše jejich seznam do okna výsledků. Z výsledného testu lze tisknout výsledný report pro zákazníka.


[Speciální diagnostika]

V této sekci naleznete speciální funkce a zjednodušené programové procedury.


[Umístění OBD-II zásuvky]

Databáze umístění diagnostických zásuvek v automobilech koncernu FMC. Databáze se průběžně doplňuje o další fotografie.


Výběr řídící jednotky

Z okna výběr řídící jednotky se lze přímo spojovat s řídící jednotkou (dále jen ECU). Výběr diagnostických funkcí je možné uskutečnit až po úspěšném navázání komunikace s ECU. Pokud se s ECU spojíte, program automaticky zobrazí okno s výběrem funkcí a stručnou identifikací ECU. Nelze-li komunikaci s ECU navázat, ujistěte se, že je Vámi vybraná ECU skutečně v automobilu nainstalována. Pokud ano, doporučujeme provést kontrolu elektroinstalace (svorkovnicové spoje, relé, pojistky, ukostření apod.). Některé řídící jednotky se mohou probudit až po několika pokusech o spojení, zvláště u starších automobilů.


Focom manual 002.png


V tomto okně program nabízí přímý přístup do řídících jednotek a jejich podřízených funkcí. Nelze spojit s vozidly, které nespadají pod koncern FMC, s výjimkou vozidel příbuzných značek a typů jako jsou vozidla značek Mazda, Jaguar, Land Rover, Lincoln a Mercury. Pro více informací o kompatibilitě vozidel prosím navštivte internetovou stránku http://www.obdtester.com/focom-eculist .


Okno výběru jednotky nabízí 4 záložky se seznamem řídících jednotek. Záložky charakterizují konstrukční skupiny, do kterých byly ECU z důvodu přehlednosti zařazeny. Jsou to záložky Motor, Podvozek, Karoserie a Zábava. Každá ECU je vyjádřena příslušnou zkratkou, obvykle užívanou v technické dokumentaci Ford a jejím českým překladem. V následující tabulce uvádíme přehled podporovaných řídicích systémů.


Pro vstup do řídící jednotky postačí dvojklik levým tlačítkem myši na vybranou jednotku, nebo ji lze označit levým tlačítkem a následně stisknout tlačítko [Jdi >>] pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko [<< Jdi Zpět].

Diagnostický mód

V okně pro výběr jednotky se také nachází roletková nabídka Diagnostický mód. Tento mód je vhodné změnit na aktivní v případě, kdy řídící jednotka obsahuje chybu, ale FoCOM hlásí, že paměť závad je prázdná.


Focom manual 003.jpg


Pro správné diagnostikování některých řídících jednotek je nutné nastavit Aktivní diagnostický mód.

Navazování komunikace s řídící jednotkou

Všechna vozidla po r.v.1996 s jistotou obsahují nejméně jednu ECU, zpravidla však více. Po navázání komunikace s řídící jednotkou se zobrazí následující okno.


Focom manual 4.jpg


Okno Diagnostika řídící jednotky nabízí stručný výpis identifikace ECU a tlačítka diagnostických funkcí, setříděna do třech kategorií- základní funkce, pokročilé funkce a expertní funkce.

Problémy s komunikací

Následující okno se zobrazí, pokud dojde k problému při navazování komunikace:


Focom manual 5.jpg

Pokud se zobrazí hláška (Obr. 55), opakujte pokus o připojení k ECU. Některé řídící jednotky se mohou probudit až po několika pokusech o spojení, zvláště u starších automobilů. Pokud problémy přetrvávají, doporučujeme provést kontrolu elektroinstalace (svorkovnicové spoje, relé, pojistky, ukostření apod.). Obr. 56 může předznamenat problém, způsobený přímo na diagnostickém kabelu. Pro odstranění problému nejprve restartujte PC, poté spusťte program FoCOM a proveďte kontrolu konfigurace virtuálního COM portu a následně test kabelu v sekci nastavení. Pokud problém nebyl odstraněn, překontrolujte propojovací USB kabel. Doporučujeme kabel vyměnit za jiný. Jestliže problém i nadále setrvává, doporučujeme zkontrolovat ve správci zařízení možný konflikt na virtuálních COM portech, který může být způsoben blokací virtuálního portu jiným diagnostickým zařízením nebo periferií, která není aktuálně připojena, ale číslo portu využívá. Doporučujeme postupně připojit i ostatní USB zařízení a zkontrolovat, která čísla com portů se jednotlivým zařízením přiřazují. V případě, že je port blokován, překonfigurujte com port dle instalačního manuálu.

Nerozpoznaná řídící jednotka

Diagnostika značky Ford bohužel neumožňuje v některých případech jednoznačně identifikovat typ řídicí jednotky. Pro správnou diagnostiku je nutné ovšem znát konkrétní typ, tento je nutný vybrat z nabídky. Pro zjištění více informací o diagnostikované ECU získáte kliknutím na tlačítko [Zobrazit identifikaci jednotky].

Nerozpoznaná řídící jednotka

Některé jednotky, vyrobené před rokem 2003, neposkytují žádná identifikační data, proto se bude tento dialog zobrazovat pravidelně. Při nesprávném výběru ECU se nebudou správně zobrazovat měřené hodnoty. Chyba ve výběru jednotky může mít i fatální důsledky a to za předpokladu, že se pokusíte použít funkci programování jednotky nebo kódování flash paměti. V takovém případě může dojít k nevratnému poškození ECU. K poškození může dojít i při nevhodnému použití funkce testu akčních členů.

Obecný přístup

Tato funkce je užitečná v případě, že si nejste zcela jisti výběrem správné ECU, ale potřebujete v diagnostice dále pokračovat. Funkce Výběr univerzální jednotky je zcela bezpečná. Komunikaci navážete stisknutím tlačítka [Použij obecný přístup>>]. V následujícím diagnostickém režimu bez omezení fungují pouze funkce identifikace jednotky, čtení a mazání paměti závad. Funkce měřené hodnoty je dostupná pouze v základním rozsahu.

Obecný přístup

V obou případech je, z důvodu budoucí kompatibility, nejlepším řešením vygenerování tzv. snapshot, který uloží veškeré potřebné informace do souboru.

Snapshot

Snapshot je inteligentní scan řídící jednotky, jehož výsledkem je soubor o zanedbatelné velikosti. Tento soubor je nutné odeslat technické podpoře. V nejbližší termínu budou získaná data zapracována do aktualizace programu.


Snapshot se ukládá stisknutím tlačítka [Ulož informace o jednotce]. Tlačítko je přístupné hned ze dvou obrazovek. Z okna Nerozpoznaná řídící jednotka (Obr. 57), z okna Identifikace řídící jednotky na straně 28. Po stisknutí tlačítka [Ulož informace o jednotce] se zobrazí dialogové okno s otázkou, zda si přejete uložit rychlý nebo úplný snapshot.

Snapshot I

Pro potřeby aktualizace tj. běžného rozšiřování kompatibility programu, postačí vývojářům uložit rychlý snapshot. Rychlý snapshot trvá 1 až 5 minut v závislosti na rychlosti diagnostické sběrnice. Pro spuštění rychlého snapshot stiskněte tlačítko [Ne]. V průběhu ukládání snapshotu systém FoCOM čte z řídící jednotky data a podrobné informace, jako jsou např. identifikační údaje, bloky měřených hodnot atd.


V některých případech vás program požádá o uložení snapshotu viz následující obrázek.

Snapshot II

Pro lepší identifikaci souboru žádáme všechny uživatele, aby při ukládání snapshotu zapisovali do názvu souboru typ, model a r.v. vozidla a typ řídící jednotky. Veškeré takto uložené snapshoty prosím zasílejte elektronickou poštou na adresy support@secons.com nebo snapshot@focom.cz nebo Snapshoty můžete uploadovat přímo na server technické podpory na adrese http://snapshot.focom.cz

Základní funkce

Použití základních funkcí je z pohledu neodborného zásahu zcela bezpečné. Základní funkce umožňují číst nejrůznější data z řídící jednotky. Není-li možné pokračovat ve volbě některých podřízených funkcí, nejsou jednotkou podporovány.


Identifikace řídící jednotky

Po výběru funkce Identifikace se zobrazí všechny dostupné typy identifikačních dat. Obvykle se v rámci výpisu identifikace zobrazují např. následující data:

 • VIN kód
 • Objednací a sériové číslo jednotky
 • Typ řídící jednotky
 • Typ vozidla
 • Komunikační protokol
 • Typ diagnostické sběrnice
 • Systémová identifikacë
 • Datum výroby

U starších jednotek je velmi běžné, že se zobrazí prázdné okno výsledku identifikace, protože starší jednotky neobsahují identifikační data.


Focom manual 10.jpg


Každá ECU by měla v identifikaci obsahovat platný VIN kód. Pokud ECU v rámci identifikace zobrazení VIN kódu nepodporuje, měla by se tato informace v okně identifikace zobrazit. VIN je možné naprogramovat ve funkci Programování/Kódování jednotky. Identifikaci je možné vytisknout jako report nebo zkopírovat do schránky pro další editaci. Výsledek vypadá takto:


Focom manual 11.jpg

Čtení a mazání paměti závad

Obsah paměti závad se vypíše automaticky po vstupu do okna funkce. FoCOM vypíše veškeré chybové kódy (DTC), které řídící jednotka nahlásí. Zobrazuje specifické chybové kódy koncernu FMC. Hodnota zobrazená v závorce slouží jako identifikátor komponentu. Chybové kódy vč. jejich popisu, jsou ve větší míře v českém jazyce. V případě, že výpis paměti závad je prázdný a přesto se projevuje závada, je to způsobeno neschopností řídící jednotky danou závadu odhalit. V tomto případě doporučujeme přejít do pokročilých funkcí a použít funkce [Aktivace akčních členů], nebo [Měřené hodnoty] a v neposlední řadě závadu dohledat pomocí automobilového osciloskopu.


Focom manual 12.jpg


Pole Celkem v levé dolní části obrazovky, podává rychlý přehled o uložených závadách. Význam vypsaných políček:

 • Uložené chyby – zobrazuje součet všech obsažených chybových kódů
 • Sporadické – zobrazuje součet sporadických chybových kódů
 • Přítomné chyby – aktuálně uložené chybové kódy
 • Historie chyb – V rámci normy OBDII se zde může zobrazit součet nedávno smazaných chybových kódů


V okně paměti závad jsou přítomny ještě následující tlačítka:


[Znovu vyčti chyby]

Funkce znovu načte obsah paměti závad. Nedojde-li k vymazání některého z chybových kódů, jedná se o kód statické závady.


[Smaž chybové kódy]

Funkce vymaže paměť závad řídící jednotky a znovu ji načte. Nedojde-li k vymazání určitého DTC, jedná se o závadu statickou, která musí být nejprve odstraněna. Mohou se objevit chybové kódy, které se dají vymazat pouze za určitých podmínek. Doporučujeme mazat paměť až v momentě, kdy byla závada odstraněna. Jednotlivé DTC kódy mazat nelze, vždy musíte vymazat kompletně celou paměť závad. Obsah paměti závad lze také vymazat přímo z okna Diagnostika řídicí jednotky (Obr. 4), stiskem tlačítka [Smaž paměť závad].


[Kopírovat chybové kódy]

Zkopíruje obsah výpisu paměti závad do schránky Windows, který můžete pohodlně vložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+V, do jakéhokoli textového editoru např. MS Word či poznámkového bloku ve Windows. Pro vložení můžete použít i pravého tlačítka myši kliknutím do bílého místa stránky v textovém editoru s výběrem volby “Vložit“.


[Tisk chybových kódů]

Vytiskne report paměti závad, který můžete předložit jako protokol o diagnostice vašemu zákazníkovi


[Upřesnění závady]

Řídící jednotky mohou nést spolu s výpisem chybového kódu doplňující informace tzv. freeze frame data. Freeze frame data jsou zpravidla nositeli doplňujících informací chybového kódu, které popisují aktuální stav kódem specifikovaného podřízeného systému v momentě, ve kterém došlo k uložení DTC do paměti závad.


Ne všechny řídící jednotky umožňují záznam freeze frame dat. Některá, především starší vozidla, nejsou vybavena ECU, které podporují Freeze frame. Pakliže vozidlo není s funkcí kompatibilní, Freeze frame hodnoty nebudou zobrazeny.


Funkce Freeze frame je také jedním z diagnostických režimů, které jsou definovány normou OBDII a EOBD. Tabulka 1 definuje význam příznaku k DTC, definovaný normou EOBD. Příznak informuje obsluhu o stavu jednotlivých komponent v momentě, kdy došlo k uložení DTC do paměti závad.

Pokročilé funkce

Pokročilé funkce nabízejí dvě skupiny testů. Testy měřených hodnot a testy akčních členů. Tyto funkce jsou někdy důležitější, než samotný výpis paměti závad, neboť narazíme-li na skrytou nebo sporadickou závadu, mnohdy nám v diagnostice pomohou live data, měřená na snímačích nebo právě testy aktorů.


Měřené hodnoty

Funkce měřené hodnoty dovoluje sledovat všechny dostupné hodnoty, měřené řídící jednotkou ze snímačů v reálném čase. Pro efektivnější analýzu sledovaných dat, nabízí funkce měřených hodnot tři režimy zobrazení. Grafický (Obr. 63), Pohled 3x3 (Obr. 65) a Seznam (Obr. 66). Zobrazovaná data se mění od řídící jednotky k řídící jednotce, podle modelu a roku výroby. Některé ECU nedisponují funkcí měřených hodnot vůbec. Program FoCOM se snaží příchozí data z řídící jednotky co možná nejvěrněji zpracovávat, nicméně nemusejí být vždy přesná. Jedná se o omezené schopnosti řídící jednotky, nikoliv diagnostického systému FoCOM. Pokud si nejste jisti interpretovanou hodnotou, ověřte ji nástrojem paralelní diagnostiky. Použití funkce měřených hodnot je naprosto bezpečné, bez obav můžete prozkoumat řídící jednotku všemi třemi režimy a skupinami hodnot, nemůžete tím způsobit žádnou škodu.


Pokud nastane situace, že program FoCOM nerozezná ECU, není zaručeno, že zobrazované měřené hodnoty mají pravdivý charakter. Z důvodu redukce chyb a nepřesných informací při měření na neznámých ECU, program nabízí funkci Ulož informace o jednotce (Snapshot). Uložení snapshotu vás příliš nezdrží a přispějete tak ke zvýšení kompatibility systému. Snapshoty můžete uploadovat přímo na server technické podpory na adrese http://snapshot.focom.cz


Grafické zobrazení

Režim měřených hodnot „Graf“ zobrazuje vždy 2 průběhy signálů, v podobě přes sebe vykreslených křivek. Křivky jsou vykreslovány v rámci společné časové základny a podle toho jak jsou vybrány ze seznamu. Nad rastrem grafu jsou dvě bíla okna, ve kterých program zobrazuje měřenou hodnotu, vyjádřenou příslušnou fyzikální veličinou nebo měrnou jednotkou. Pod tímto oknem se nacházejí podrobnější informace o minimální a maximální hodnotě, které je možné v daném kanálu hodnoty změřit. Tlačítko [Pauza Grafu] pozastaví aktuálně snímaný graf. Tlačítkem [<< Jdi Zpět] se vrátíte do okna diagnostika řídící jednotky.

Focom

V okně Graf - měřené hodnoty se nacházejí také tlačítka pro úpravu rychlosti vzorkovací frekvence a tlačítka pro přepnutí do režimů měřených hodnot [3x3 Pohled] a [Seznam]. Tlačítko [Začít záznam] slouží pro záznam měřených hodnot.

Vzorkovací frekvence

Kvalitu měření přesně vymezuje vzorkovací rychlost, která je závislá jak na rychlosti komunikačního protokolu, tak sběrnice ECU. Dá se říci, že některé řídící jednotky jsou rychlejší a některé pomalejší. Vzorkovací rychlost zásadně ovlivňuje počet současně zobrazených měřených hodnot. Čím více aktivujete kanálů měřených hodnot, tím bude vzorkování pomalejší. Rychlost vzorkování lze zrychlit nebo zpomalit tlačítky [-] nebo [+] nebo zaškrtnutím volby Pomalé zobrazení. Zrychlením nebo zpomalením se mění i velikost rozlišení mřížky rastru.


Pomalé zobrazení

V režimu pomalého zobrazení systém sníží vzorkovací rychlost na velmi nízkou hodnotu, aby bylo možné zachytit velmi rychlé děje. Typickým použitím je sledování sběrnice CAN.


Funkce záznamu

Tlačítkem [Začít záznam] spustíte záznam. Před tím Vás program vyzve k zadání cesty a jména souboru, do kterého se záznam uloží. Data měřených hodnot můžete ukládat např. při zkušební jízdě. Výsledný soubor je možné otevřít a editovat např. v programech MS Excel nebo OpenOffice Calc či v jiném obdobném tabulkovém procesoru. Při logování, se měřené hodnoty periodicky ukládají tak, jak byly otevřeny v roletkové nabídce.


Focom manual 14.jpg


Zaznamenané logové soubory lze také přehrát pomocí programu VAG-Scope. VAG-Scope je zásuvný programový modul diagnostického systému VDCS (VAG-COM), který je standardní součástí distribuce VCDS. Program nabízí přehledné zobrazení naměřených průběhů. Více informací o programu VAG-scope, naleznete v naší technické dokumentaci pro program VCDS nebo ve zvláštní příloze pro manuál FoCOM.

Pohled 3x3

Tento režim nabízí podstatné rozšíření oproti grafickému zobrazení, neboť umožňuje sledování až 9. měřených hodnot současně v jednom okně. Vybrat si můžete libovolnou hodnotu z roletkové nabídky. V jednotlivých okénkách se zobrazují měřené hodnoty, vyjádřené příslušnou fyzikální veličinou nebo měrnou jednotkou. Pod tímto výpisem se nacházejí podrobnější informace o minimální a maximální hodnotě, které je možné v daném kanálu hodnoty změřit. Čím více aktivujete kanálů měřených hodnot, tím bude vzorkování hodnot pomalejší.

Pohled 3x3

V režimu 3x3, lze také spustit funkci záznamu měřených hodnot, která byla popsána výše. Lze také snížit vzorkovací rychlost, zaškrtnutím volby Pomalé zobrazení. Tlačítky [Graf] a [Seznam] přepnete režim měřených hodnot. Pokud se v některém kanále zobrazuje hláška “Neaktivní“, může to znamenat, že danou měřenou hodnotu nelze aktuálně změřit, ale také to může znamenat, že je neměřitelná.

Seznam

V režimu “Seznam“ systém FoCOM zobrazí seznam všech měřitelných hodnot, které je schopen v daném systému sledovat. Měření započne okamžitě, nicméně rychlost vzorkování se velice zpomalí a je nutné vyčkat, než se celý seznam zinicializuje. Obnovovací frekvence jednotlivých měřených hodnot je pro účely přesného měření velmi pomalá.

Merene hodnoty seznam

V režimu Seznam lze také spustit funkci záznamu měřených hodnot, která byla popsána výše. Tlačítkem [Kopíruj] zkopírujete seznam všech měřených hodnot do schránky Windows, který můžete následně vložit pomocí klávesové zkratky Ctrl+V do jakéhokoli textového editoru, např. MS Word či poznámkového bloku. Pro vložení můžete použít i pravého tlačítka myši, kliknutím do bílého místa stránky v textovém editoru s výběrem volby “Vložit“. Tlačítkem [Tisk] seznam měřených hodnot vytisknete. Tlačítky [Graf] a [Seznam] přepnete režim měřených hodnot.

Pokud se v některém kanále zobrazuje hláška “Neaktivní“, může to znamenat, že danou měřenou hodnotu nelze aktuálně změřit, ale také to může znamenat, že je neměřitelná. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti práce a Vašeho zdraví, přenechejte ovládání PC při testovací jízdě jinému technikovi.

Aktivace akčních členů

Funkce test akčních členů se používá pro kontrolu elektrických a napájecích výstupů z řídící jednotky do jednotlivých aktorů. ECU vyšle elektrický signál do akčního členu a tím aktivuje jeho činnost. Tento test je velmi rychlý především v případech, kdy kontrolu posuzujeme vizuální a poslechovou kontrolou.

U modernějších ECU probíhá test akčních členů selektivním způsobem, tzn., že je možné vybrat konkrétní akční člen ze seznamu a aktivovat jej samostatně. Starší systémy mohou podporovat pouze sekvenční spouštění, kdy ECU spustí test všech podřízených akčních členů postupně za sebou.


Testy KOEO a KOER

Specifickým testy jsou testy KOEO a KOER. Jsou podporovány systémy řízení EEC III, EEC IV i EEC V.


Focom manual 17.jpg


Podmínky testů KOEO a KOER

 • Z důvodu vyloučení mechanických (těsnost sacího potrubí atp.) a elektrických závad (kostry, svorkovnice, atd.)
 • motor musí být zahřátý na provozní teplotu
 • před testy vymažte a znovu načtěte paměť závad, pro potřeby následné kontroly
 • všechny agregáty a systémy, které mohou mít odběr (např. klimatizace, topení, odmrazování, autorádio apod.) musejí být vypnuty.

Pokud nedodržíte podmínky pro vykonání testů KOEO a KOER, mohou se po jejich dokončení v paměti závad vyskytnout falešné chybové kódy.


KOEO Test

Test KOEO (Key On Engine Off) je statická zkouška důležitých snímačů a akčních členů motoru (od systému EECIV) vč. servomotorů a ventilátorů, při vypnutém motoru a se zapnutým zapalováním. V rámci této zkoušky se testují i obvody snímačů a kontakty, nejsou-li ve zkratu nebo nepracují-li mimo předepsané napěťové rozsahy. Pokud testovaný snímač pracuje mimo očekávané rozmezí nebo není pod napětím a nefunguje tak, jak se očekává, zapíše se do paměti závad příslušný chybový kód.


Focom manual 18.jpg


Uložený chybový kód má statický charakter. K jeho vymazání z paměti dojde až po odstranění závady. U starších systémů EEC IV dojde k vymazání paměti KAM (Keep Alive Memory) při rozpojení diagnostického konektoru STI (Self-Test-Input) od kostry nebo odpojením akumulátoru.


Více informací o diagnostice řídících jednotek EEC IV naleznete v sekci speciální diagnostika.


KOER Test

Test KOER (Key On Engine Running) je dynamická zkouška motoru. V rámci této zkoušky jsou testovány důležité snímače a akční členy při spuštěném motoru. ECM aktivuje postupně podřízené akční členy, přičemž sleduje a vyhodnocuje, jestli důležité akční členy a snímače pracují v předepsaných rozsazích.


Focom manual 19.jpg


Během zkoušky program vyzve obsluhu k úkonům, jako jsou:

 • sešlápnutí pedálu plynu
 • sešlápnutí pedálu brzdy
 • otočení volantu
 • pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou- aktivací a deaktivací tlačítka overdrive

Pokud se některý akční člen nechová dle předprogramovaných datových specifikací, které jsou uloženy v ECM, pak se do paměti závad zapíše příslušný chybový kód.


Focom manual 20.jpg

Pokud se znázorní okno (obr. 69a) ECU testy nepodporuje, pokud zpráva viz obr. 69b, systém nemohl test dokončit např. z důvodu závady na komponentech nebo z důvodu vnitřní chyby.

Expertní funkce

Expertní funkce umožňují provádět pokročilejší nastavení a programové změny v řídící jednotce. Před použitím rozšířených funkcí doporučujeme postupovat dle dílenských příruček od výrobce nebo dle pokynů technické podpory.


Technická podpora pro diagnostické procedury je obsažena ve službě FoCOM Reload. Pro využití této služby je nejprve nutné uhradit poplatek. Více na adrese www.focom.cz.


Neodborný zásah může učinit automobil nepojízdným a v nejhorším případě způsobit i poškození řídící jednotky. Není-li možné pokračovat ve volbě některých podřízených funkcí, nejsou jednotkou podporovány.


Programování paměti flash

Funkce bude do systému FoCOM implementována v budoucnu. Sledujte náš informační servis.


Programování/Kódování jednotky

Procedura kódování se využívá pro nastavení a konfiguraci běžných i speciálních funkcí řídících jednotek. Na obrázku 71 je zachycena nabídka dostupných programovacích funkcí na ECU motoru, viz identifikace.


Focom manual 21.jpg


Pokud se Vámi požadovaná kódovací funkce na konkrétní jednotce v okně Programování/Kódování jednotky nezobrazuje, systém FoCOM ji nepodporuje. V této situaci prosím kontaktujte linku technické podpory.

Speciální diagnostika

Nabídka speciální diagnostiky nabízí speciální funkce diagnostického systému, které nelze spustit při běžné diagnostice.


Focom manual 22.jpg


EEC-IV (DCL) Diagnostics

Diagnostický mód DCL umožňuje diagnostiku řídících jednotek EEC čtvrté generace. Řídící jednotky EEC IV byly instalovány do vozidel již od r.v. 1984. Už nejstarší verze jednotky EEC IV byly vybaveny vlastní diagnostikou. Do roku 1996 je možné EEC IV diagnostikovat v režimu OBD I (první generace).


Testy KOEO, KOER a následné vyčítání chybových kódů se standardně provádí bez použití sériové diagnostiky. Většina diagnostických testerů neumožňuje z diagnostického konektoru identifikovat chybové kódy, které EEC IV vysílá v podobě krátkých impulzů. Chybový kód je tedy možné, jak se říká, vyblikat. Diagnostika FoCOM je schopna vypsat čísla chybových kódů vč. jejich popisu. Pro připojení k diagnostickému konektoru vozidla, který se zpravidla nachází v motorovém prostoru, je nutná příslušná redukce.


Diagnostika řídících jednotek bez použití sériové diagnostiky je jednoduchá, ale téma je příliš rozsáhlé. Proto jsme mu věnovali samostatný manuál Diagnostika EEC IV.


Diagnostika čerpadla TDDI Bosch PSG5

Diagnostický systém FoCOM umožňuje diagnostiku řídících jednotek čerpadel TDDI Bosch. Čerpadla nejsou připojena do palubní sítě, respektive není je možné diagnostikovat přes diagnostickou OBD II zásuvku. Pro spojení s řídící jednotkou je nutné se připojit přímo na výstupy ECU.


Nepřizpůsobené palivové čerpadlo je v paměti závad PCM charakterizováno těmito chybovými kódy B2139 nebo U2510 a B10D-61.


Focom manual 23.jpg


Pro úspěšné přizpůsobení čerpadla je nutné provést inicializaci pasivního zabezpečení vozidla (PATS). Bez této procedury není možné čerpadlo přizpůsobit. V závislosti na typu řídící jednotky je dokončení procedury podmíněno zadáním časového nebo kódového přístupu. Časový přístup zablokuje proceduru na dobu 10min. Kódový přístup vyžaduje kalkulaci incode z vygenerovaného outcode. V obou případech se nesmí procedura přerušit.


Podrobný popis naleznete v návodu Informace o FIP / PSG5

Diagnostika VW Ford Galaxy

Vůz Ford Galaxy I. (1995-2000) a II. generace (2001-2005) byl vyráběn ve spolupráci s koncernem VW. Systém FoCOM zvládne diagnostikovat vozy vyrobené ve spolupráci s koncernem VAG. Systém dovoluje spojení se všemi typy řídících jednotek, které mohou být ve vozidle tohoto typu instalovány:


Zkratka FMC
Název řídící jednotky
Adresa VAG
ECM Motor
01
TCM Automatická převodovka
02
ABS Brzdy
03
EATC Klimatizace
08
BCM Řídící jednotka ovládání karoserie
09
RCM Airbagy
15
- - - Řídící jednotka elektroniky volantu
16
IPC Panel přístrojů
17
AHCM Jednotka nezávislého topení
18
- - - Jednotka Gateway
19
- - - Řídící jednotka imobilizéru
25
- - - Pohon všech kol 4x4
22
- - - Levé světlo master
29
- - - Pravé světlo Slave
39
- - - Centrální zamykání
35
DSM Sedadlo řidiče
36
NAV Navigační systém- pouze CAN
37
- - - Hlídání interiéru
45
- - - regulace sklonu xenonových světlometů
55
RAD Autorádio
56
RAM Parkovací asistent
10
- - - Posilovač řízení
44
- - - Komfortní systém
46
- - - Telefon
77
- - - Audiosoustava
47
- - - TV Tuner
57
- - - Telematik
75

Hodnoty uvedené v závorkách vyjadřují adresy řídících jednotek používané koncernem VAG


Analýza sběrnice CAN-BUS

Datovou sběrnici CAN (Controller Area Network) vyvinula společnost Bosch, jako sběrnici speciálně navrženou pro automobilovou techniku. Jedná se o normalizovanou sériovou datovou sběrnici. CANová sběrnice se liší podle přenosové rychlosti. V rámci vozidel koncernu Ford rozlišujeme dvě rychlosti sběrnice CAN a to vysokorychlostní HS-CAN a středně rychlou MS-CAN.


Funkce analýzy sběrnice CAN může být například použita při identifikaci vadné řídicí jednotky (na sběrnici CAN), při zjišťování chybně zapojené sběrnice CAN nebo pokud není možná žádná komunikace s řídící jednotkou.


Focom manual 24.jpg


Vozidla (např. Ford Mondeo do roku 2006) také disponují komunikační architekturou CAN-BUS, ale do její sítě se není možné připojit prostřednictvím OBD-II diagnostické zásuvky.


Funkce analýzy sběrnice CAN-BUS je dostupná pouze s rozhraním FoCOM vyráběným od roku 2012.

Analýza sběrnice SCP

Standard SAE J1850 PWM - sběrnice SCP je sběrnicí sériové datové komunikace a je tvořena dvěma kroucenými kabely. Používá se k oboustranné komunikaci mezi řídicími jednotkami a současně je na ni napojen diagnostický konektor (DLC). Ve vozidlech koncernu FMC byla používána v letech 1996-2005.

Analýza sběrnice SCP

Funkce analýzy sběrnice SCP může být například použita při identifikaci vadné řídicí jednotky (na sběrnici SCP), při zjišťování chybně zapojené sběrnice SCP nebo pokud není možná žádná komunikace s řídící jednotkou.

Umístění OBD-II zásuvky

Diagnostický program FoCOM disponuje rozsáhlou databází fotografií diagnostických zásuvek ve vozidlech.


Focom manual 26.jpg

Pohodlným výběrem ze seznamu vozidel zvolte hledanou diagnostickou zásuvku.

Nastavení programu

Nastavení aplikace nabízí 5 hlavních voleb: nastavení jazyka, nastavení typu jednotek, nastavení komunikačního protokolu, výběr komunikačního portu a ladicí funkce.


Typ jednotek

Metrické jednotky

Neboli též jednotky soustavy SI, jsou mezinárodně uznávaným standardem pro měření veličin, které se používají převážně v kontinentální Evropě a Asii.


Imperiální jednotky

Na rozdíl od metrického systému jsou nepravidelným standardizovaným systémem, který byl dříve užíván ve Velké Británii a v zemích Commonwealthu, tedy Britského společenství národů od roku 1824. Imperiální jednotky jsou dnes užívány zejména v USA (mnohdy pod názvem U.S. customary units), zde ovšem v různých případech s odlišnými definicemi.


Focom manual 27.jpg

Výběr komunikačního portu k rozhraní

Výběr komunikačního portu je podrobně probrán na stranách 12 až 16 tohoto manuálu.


Ladicí funkce

Funkce ladicího záznamu je podrobně popsána na straně 21 tohoto manuálu.


Nastavení protokolu

V sekci nastavení protokolu lze konfigurovat různé parametry podporovaných komunikačních protokolů. Hlavní komunikační protokoly jsou ISO, ISO 15765 a PWM.


ISO

ISO sběrnice má pouze jedno komunikační vedení. Není vhodná pro oboustrannou komunikaci mezi řídicími systémy, ale pouze k diagnostice jednotlivé ECU.


ISO 15765

Sběrnici CAN vyvinula společnost Bosch jako sběrnici speciálně navrženou pro automobilovou techniku. Jedná se o normalizovanou sériovou datovou sběrnici. CANová sběrnice se liší podle přenosové rychlosti. V rámci vozidel koncernu Ford rozlišujeme dvě rychlosti sběrnice CAN a to vysokorychlostní HS-CAN a středně rychlou MS-CAN.


PWM (J1850)

Sběrnice SCP je sběrnicí sériové datové komunikace a je tvořena dvěma kroucenými kabely. Používá se k oboustranné komunikaci mezi řídicími jednotkami a současně je na ni napojen diagnostický konektor (DLC).


Focom 28.jpg

Specifická nastavení protokolů

Čekání během initu protokolu, prodleva mezi bajty, časový limit mezi bajty, prodleva mezi pakety, prodleva udržovacího paketu, časový limit mezi pakety, časový limit inicializace, prodleva klíčového slova, prodleva inicializace, časovač. Konfigurace těchto nastavení nemá žádný vliv na komunikaci s řídící jednotkou. Jinými slovy, pokud zde nastavíte cokoliv, nezměníte parametry spojování s ECU. Spojení s ECU probíhá automatizovanou rutinou. Program při navazování komunikace s ECU vyzkouší veškeré možné protokoly.


Toto nastavení je zde přítomno z důvodu ladění programových chyb a slouží především vývojářům a technické podpoře.

O programu

V sekci o aplikaci naleznete verzi aktuálně instalované verze aplikace a knihoven ve Vašem PC. Z hlediska kompatibility programu s vozidly koncernu FMC, doporučujeme program pravidelně aktualizovat.


Focom manual 29.jpg

Pod tlačítkem [Zobrazit licenční ujednání] naleznete licenční smlouvu mezi Vámi a společností Secons s.r.o.. Licenční smlouva je pouze v Anglickém jazyce.